[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 25 ส.ค.55 ผมได้แสดงความคิดเห็นเรื่องแผนการสอน ( แผนการจัดการเรียนรู้ ) แบบบูรณาการ ไว้ในเฟซบุ๊ค กลุ่มครูนอกระบบ ดังนี้

             ถ้าแต่ละอำเภอ แต่ละกลุ่ม เปิดวิชาต่างกัน ก็จะใช้แผนการสอนแบบบูรณาการด้วยกันไม่ได้    แผนการสอนแบบบูรณาการคือ การนำเนื้อหาของวิชาต่างๆที่นักศึกษากลุ่มนั้น ระดับนั้น ลงทะเบียนเรียนเหมือนกัน มารวมกัน ( บูรณาการ ) ให้เป็นเรื่อง ๆ ( หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ )  ใน 1 หน่วย มีหลายวิชาผสมกันอยู่ เพื่อจะได้ไม่ต้องแยกพบกลุ่มหลายรายวิชา
             เช่น กลุ่ม ก.  ภาค 2/55 มีวิชาระดับ ม.ต้น 5 วิชา คือ วิชา A B C D E  ก็บูรณาการ 5 วิชานี้    แต่ กลุ่ม ข. มี 6 วิชาคือ A C D F G H ถ้านำแผนการสอนแบบบูรณาการของ กลุ่ม ก. ไปใช่ในกลุ่ม ข. ก็จะเกินในบางวิชา ขาดในบางวิชา
             เรื่องแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ น่าจะอบรมวิธีการทำแผนการสอนแบบบูรณาการ แล้วให้แต่ละอำเภอหรือแต่ละกลุ่ม ไปจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการเอง อบรมครั้งเดียว กลับไปทำได้ทุกภาคเรียน  ( ถ้าอบรมเพื่อทำแผนฯของภาคเรียนนั้นออกมาเลย ก็ต้องอบรมกันทุกภาคเรียน )   จ.พระนครศรีอยุธยา เคยรวมกันทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ภาคเรียนแล้ว

             ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอนแบบบูรณาการ หรือแผนการสอนแบบรายวิชา ต่างก็มีข้อดีข้อเสีย
             ข้อเสียของแผนการสอนแบบบูรณาการคือ
             1)  อาจมีบางเนื้อหาที่ควรนำมาพบกลุ่ม ( ยากง่ายปานกลาง ) แต่ไม่สามารถนำมาบูรณาการลงไปในหน่วยการเรียนรู้ใด  อาจต้องแยกเนื้อหานั้นไปพบกลุ่มต่างหากอีกเพื่อให้ได้พบกลุ่มในเนื้อหานั้น
             2)  การบูรณาการ ไม่ได้ทำให้เนื้อหาที่ควรพบกลุ่ม ลดลง ( นอกจากจะทำใจว่า พบกลุ่มเฉพาะหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ทำได้นี่แหละ เนื้อหาอื่นให้นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง   ซึ่งถ้าทำใจได้แบบนี้ การพบกลุ่มเป็นรายวิชาก็ย่อมทำใจพบกลุ่มเฉพาะบางเรื่องบางรายวิชาได้เช่นกัน )
             3)  การบูรณาการรวมทั้งจังหวัด จะต้องเลือกเนื้อหาที่ยากง่ายปานกลางมาบูรณาการโดยครู ขัดกับหลักการที่ให้นักศึกษาร่วมวิเคราะห์เนื้อหาว่าเนื้อหาไหนควรพบกลุ่ม
             4)  การพบกลุ่มตามหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยากที่จะเน้นย้ำให้สอดคล้องกับการสอบปลายภาคที่ยังแยกสอบเป็นรายวิชา
             5)  ตามหลักการแล้วการเรียนรู้แบบบูรณาการเหมาะกับระดับประถม  ยิ่งเรียนสูงขึ้นยิ่งควรแยกเรียนให้ลึกซึ้งลงไปในแต่ละด้าน   จะเห็นว่า ระดับอนุปริญญา จะเหลือวิชาเอก กับวิชาโทอีก 2 วิชา  พอถึงระดับปริญญาตรี วิชาโทจะเหลือวิชาเดียว   พอระดับปริญญาโทไม่มีวิชาโทแล้ว   พอถึงระดับปริญญาเอก แม้แต่วิชาเอกก็เป็นเพียงวิชาเล็ก ๆ แคบ ๆ แต่เรียนให้ลึกซึ้งในเรื่องนั้น ๆ

             6)  การบูรณาการให้เป็นหน่วยการเรียนนั้น เสียเวลา ( ใช้เวลาภาคเรียนละประมาณ 3-4 วัน )

 

         2. วันที่ 28 ส.ค.55  ท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.นนทบุรี ( ผอ.ดิศกุล )  ได้บันทึกเรื่องที่น่าสนใจไว้ในเว็บบล็อกของท่าน ว่า

             28 ส.ค. การประชุมชี้แจงมาตรฐาน กศน.และเกณฑ์การพิจารณาปี 2555 ที่ปรับใหม่และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม   จากการรับฟังจากนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ในการเปิดการประชุมมีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
             1)  ใน ต.ค.55 นี้จะโอนเงินฝึกอาชีพให้เพื่อประสานการการจัดจาก ส.ส. เขตละ 5 แสน บาท
             2)  ทุกอำเภอให้ส่ง SAR ภายใน 8 ต.ค.55
             3)  กิจกรรมกพช.นักศึกษาใน100 ชม. ให้ไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 50 ชม.พาไปเข้าวัด
             4)  โครงการบ้านหนังสือ นสพ.หมู่บ้านละ 3 ฉบับ และ นิตยสาร2-3 ฉบับ ตั้งเจ้าของบ้านเป็นอาสาสมัครกศน.  เลือกบ้านที่เป็นชุมชน เป็นที่รวมของคนในหมู่บ้าน ประมาณ 40,000 หมู่บัาน
             5)  เงินรายหัวปีงบประมาณหน้า 1 ต.ค.55. กศน.อำเภอจะได้รับเป็น 2เท่าของที่เคยได้ ขอให้นำมาพัฒนาอาคารสถานที่ให้ดูดีให้รองรับการประเมินด้วย
             6)  ให้ผอ.กศน.จังหวัดไปตรวจติดตามกำกับในพื้นที่ให้ความใส่ใจในการประกันคุณภาพ การศึกษา โดย ผอ.กศน.อำเภอก็ต้องให้ความสำคัญ ต้องช่วยกันให้ผ่านการประเมิน เพราะจะมีผบกระทบต่อการขอเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการหากมีสถาน ศึกษาตกเป็นจำนวนมาก

 

         3. วันที่ 28-29 ส.ค.55  ผมไปเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการลดรายวิชาเลือก กศ.ขั้นพื้นฐาน ของ จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่โรงแรมมวกเหล็กฮอลิเดย์อินน์ จ.สระบุรี   มีการรวมวิชาเลือกหลายวิชาเป็นวิชาเดียว  เมื่อได้วิชาเลือกตลอดหลักสูตรในแต่ละระดับที่มีไม่มากเกินไปแล้ว ได้จัดทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกลงแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคเรียน  จากนั้นกำหนดว่าอำเภอใดจะออกข้อสอบปลายภาควิชาใด  รวมทั้งจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน
             ผมเป็นวิทยากรเรื่อง “การลดจำนวนวิชาเลือกด้วยการรวมวิชาเลือก และวิธีออกรหัสวิชาเลือก”  โดยได้จัดทำเอกสารไปประกอบด้วย   ใครสนใจเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/829/778/original_pluss.doc


 

         4. วันที่ 30 ส.ค.55 คุณ chuthaporn  แชทถามผมว่า  ป้ายชื่อติดเครื่องแบบพนักงานราชการเขียนอย่างไร
             ผมตอบว่า   บรรทัดบนเขียน ชื่อ สกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้านาม  บรรทัดล่างเขียนตำแหน่ง เช่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   ครู กศน.ตำบล   โดยไม่ต้องมีคำว่าตำแหน่ง  และไม่ต้องมีตราเสมาบนป้ายชื่อ
             ( เรื่องป้ายชื่อนี้ มีรายละเอียดกำหนดอยู่ในระเบียบข้อ 4.8    มีลิ้งค์ตัวระเบียบอยู่ในข้อ 6 ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499140 )

 

         5. คืนวันเดียวกัน ( 30 ส.ค. )  เฟซบุ๊คกลุ่มพัฒนา กศน. ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่องกำหนดการประเมินภายนอก ม.ค.56 อีก 20 จังหวัด ดังนี้
             "ประชุมร่วมกับ สมศ.วันนี้ (30 ส.ค.) มีข้อมูลว่า สมศ.จะประเมินเชิงพื้นที่ อีก 20 จว. คือ
             - กลุ่ม 1 กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
             - กลุ่ม 2 ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก
             - กลุ่ม 3 ตรัง กระบี่ ระนอง สตูล ภูเก็ต

             - กลุ่ม 4 น่าน อุตรดิตถ์ ลำพูน กำแพง
             - กลุ่ม 5 ตาก
             - กลุ่ม 6 อยุธยา สระบุรี สมุทรปราการ
             - กลุ่ม 7 หนองบัวลำภู
             โดยจะจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา (ลักษณะประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ตื่นตัว) กลุ่มละ 1 วัน ในวันที่ 4,5,7,10,17 และ 20 ก.ย.  สถานที่จัดงาน คือ จังหวัดที่เป็นชื่อแรกของกลุ่ม สำหรับ กลุ่ม 4 และ 5 รวมจัดที่ จว.พิษณุโลก
             คาดว่าจะเข้าประเมิน เดือน มกราคม 56

             ในปีงบประมาณ 2556 นอกจากการประเมินเชิงพื้นที่แล้ว สมศ.จะเข้าประเมินสถานศึกษาที่ครบรอบ 5 ปี ด้วย
             ดังนั้น สถานศึกษาที่ถูกประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 เตรียมการด้วย"

 

         6. เช้าวันที่ 31 ส.ค.55  มีการพูดคุยกันในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่าจะจัดแฟ้มเตรียมรับการประเมินภายนอกอย่างไร  ซึ่งทั้งท่านเลขาธิการ กศน. และท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. แนะนำให้จัดตาม 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.เลย   บางท่านบอกว่า จัดแบบประเมินภายในก็ได้ แล้วแต่สถานศึกษา โดยเวลา สมศ. ดูและให้คะแนน ท่านก็จะให้คะแนนตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.เอง    ผมได้ร่วมเสนอความคิดเห็นดังนี้

             “ ไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์กำหนดให้จัดแฟ้มครับ ฉะนั้นจะไม่จัดก็ได้ หรือจะจัดแบบไหนก็ไม่ผิดทั้งนั้น การ จัดแฟ้มนี้ผมคิดว่า เป็นการ "ช่วยผู้รับการประเมิน" มากกว่าช่วยผู้มาประเมิน คือช่วยให้ผู้รับการประเมินเตรียมความพร้อมได้ตรงกับที่เขาจะประเมินและหา เอกสารข้อมูลได้ง่ายและเร็ว
              จัดแบบ 12 ตบช. ก็ตรงที่เขาจะประเมินมากที่สุด
              แต่ถ้าจัดแบบ SAR ปี 55 ( 26 ตัวบ่งชี้ ) ก็คลุม 12 ตัวบ่งชี้ประมาณ 70 % นะ  ( เวลาทำ SAR ปี 55 ควรดู 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และทำให้สอดคล้องกับ สมศ.เลย จะได้ตรงทั้งภายในและสอดคล้องกับภายนอกไม่น้อยกว่า 95 % )
              แต่ถ้าจัดแฟ้มแบบ 27 ตบช.ตาม SAR ปี 54 จะต่างจากที่ สมศ.จะให้คะแนนตาม 12 ตบช.ของเขาค่อนข้างมาก เช่น ไม่มีเรื่องสุขภาพผู้เรียน ไม่มีเรื่องอัตลักษณ์ ฯลฯ
             จะจัดแฟ้มแบบไหน ก็ไม่ผิดทั้งนั้น ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเอาเองว่าจะจัดแบบไหนดีที่สุด

             ( ท่าน ศน.มณีรัตน์ จ.ประจวบฯ ให้ข้อมูลไว้ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า การดูผลสัมฤทธิ์จากคะแนน N-NET นั้น  ถ้าเป็น 55 อำเภอใน 8 จังหวัด ที่ประเมินปลายปี งปม.55 นี้ จะดูคะแนน N-NET ของภาค 2/54 เพียงภาคเรียนเดียว  เมื่อไม่มีคะแนนเปรียบเทียบก็จะยกคะแนนพัฒนาการให้ฟรี   ส่วนอำเภออื่นที่จะประเมินฯในปี งปม.56 นี้ จะดูคะแนน N-NET ของภาค 2/54 กับ 1/55 และมีการคำนวณคะแนนพัฒนาการ

               กลุ่มพัฒนา กศน.บอกว่า "คุยกับ สมศ.แล้ว เขาแจ้งว่า จะทำข้อมูลให้ผู้ประเมินเอง สถานศึกษาไม่ต้องทำข้อมูลให้    ส่วนข้อมูลต่างๆ 3 ปีย้อนหลัง ให้เสนอตามสภาพจริง ว่า 3 ปีสถานศึกษาทำกิจกรรมอะไรบ้าง ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  แต่ค่าร้อยละต่าง ๆ ซึ่งเราไม่ได้เก็บทุกปี ก็ให้ใช้ข้อมูลของปีที่มี หรือข้อมูลปีปัจจุบัน")

 

         7. วันเดียวกัน ( 31 ส.ค. )  ผมคุยกับ อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน.  ได้ข้อมูลเรื่องการสอบ e-Exam ภาค 1/55 ( แจ้งทุกจังหวัดแล้ว )  ว่า
             ถ้ามีนักศึกษาขาดสอบ N-NET แต่จะรีบจบ  ให้ติดต่อขอสอบ e-Exam ไปยัง สนง.กศน.จังหวัดที่เป็นจุดสอบ 17 แห่ง ( ดูในข้อ 2 ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481090   แต่อาจมีบางแห่งรับสอบไม่ได้เพราะปัญหาจากน้ำท่วม ไฟไหม้ นะ )   โดยให้สอบระหว่างวันที่ 3-30 ก.ย.55    ส่วนผลการสอบ N-NET และ NT ที่สอบเมื่อ 26 ส.ค. คงจะประกาศผลไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.55 )

 

         8. วันเดียวกัน ( 31 ส.ค. )  ผมถามกลุ่มแผนงาน กศน. ว่าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ต.ค.55 นี้ จะจ่ายเงินเดือนบุคลากรประเภทต่าง ๆ เช่น ครู ศรช., บรรณารักษ์อัตราจ้าง เท่าไร   กลุ่มแผนงานบอกว่าจะแจ้งแนวทางให้จ่ายตามวุฒิปริญญาตรี คือ 9,140 บาท   เมื่อได้รับแนวทางก็ทำสัญญาต่อได้เลย   ( ผมถามว่าวุฒิปริญญาตรีเขาขึ้นเป็นหมื่นกว่าแล้วไม่ใช่หรือ  กลุ่มแผนงานบอกว่าไม่ทราบว่าขึ้นจริงหรือไม่ แต่เตรียมแผนไว้ให้จ่าย 9,140 บาท เพราะถึงแม้อัตราเงินอุดหนุนต่อหัวจะเพิ่มขึ้น แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับน้อยกว่าจำนวนนักศึกษาจริง เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามยอดนักศึกษาปีก่อน )

 

         ( เมื่อวันที่ 30 ส.ค.55 ท่าน ผอ.กจ.กศน.บอกว่า ท่านปลัดกระทรวงศึกษาฯ ยังไม่ลงนามในระเบียบเครื่องแบบพนักงานราชการฉบับใหม่ )

ผู้เข้าชม : 5203 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557