[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
  Tag : กระทรวงศึกษาธิการ: เปิดสอบครูผู้ช่วย 56: กศน.ตำบล
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>

AdvertisementAdvertisement

 
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


  พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖


-------------------------------------------------------

       เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาท สำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติจึงต้องเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อ
     ๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙(๔) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
     ๒. เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช๒๔๘๘ เป็นองค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และให้เป็นไปตามมาตรา ๗๓ โดยกำหนดให้มี
          ๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
          ๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
กระทรวงการศึกษา
     ๓. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไปแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑.      ๑. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด.

ก.       ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ข.       ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ค.       ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ง.        ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖.

๒.      ๒. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือจาก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.

ก.       พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข.       กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ค.       พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ง.        ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข..

๓.      ๓. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ.

ก.       ระเบียบราชการส่วนภูมิภาค.

ข.       ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

ค.       ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

ง.        ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

๔.      ๔. ใครเป็นผู้รักษาตาม พรบ.ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ.

ก.       นายกรัฐมนตรี

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ค.       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง.        เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

๕.      ๕. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.       สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๖.      ๖. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี.

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗.      ๗. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักรัฐมนตรี ต้องดำเนินการตามข้อใด.

ก.       ออกเป็นกฎกระทรวง.

ข.       ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค.       ตราเป็นพระราชกำหนด

ง.        ตราเป็นพระราชบัญญัติ

๘.      ๘. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการคือใคร.

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ข.       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ค.       เลขาธิการสภาการศึกษา.

ง.        รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.

๙.      ๙. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา.

ก.       พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ

ข.       พิจารณาเสนอ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

ค.       พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ง.        จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง.

๑๐  ๑๐. การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสภาศึกษาต้องเสนอต่อใคร.

ก.       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       คณะรัฐมนตรี

ง.        เลขาธิการสภาการศึกษา.

๑๑  ๑๑. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา.

ก.       นายกรัฐมนตรี

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ค.       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง.        เลขาธิการสภาการศึกษา

๑๒  ๑๒. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา.

ก.       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

จ.       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข.       สำนักงานรัฐมนตรี

ค.       สำนักอำนวยการสภาการศึกษา

๑๓  ๑๓. หน่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๔  ๑๔. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค.       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๕  ๑๕. หน่วยงานที่มีอำนาจเสนอแนะและให้ความเห็นการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับแก่คณะรัฐมนตรี คือ หน่วยงานใด.

ก.       สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา

ข.       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ค.       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๖  ๑๖. บุคคลในข้อใดทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข.       รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ง.        ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๗  ๑๗. บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี.

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข.       รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ง.        เลขาธิการสำนักงานรัฐมนตรี

๑๘  ๑๘. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี

ก.       งานเกี่ยวกับราชการทางการเมือง.

ข.       งานเกี่ยวกับราชการประจำในกระทรวง

ค.       งานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแผนและงบประมาณของกระทรวง

ง.        งานด้านการบริหารและจัดการศึกษา

๑๙  ๑๙. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ก.       บริหารราชการภายในของกระทรวงศึกษาธิการ.

ข.       ตรวจราชการเพื่อนิเทศในคำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ค.       ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ง.        ทุกข้อเป็นงานในภารกิจของผู้ตรวจราชการ

๒๐  ๒๐. บุคคลในข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบกิจการของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายที่อื่นกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะ

ก.       คณะกรรมการสถานศึกษา

ข.       ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ค.       เลขาธิการสภาศึกษา

ง.        ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข..

๒๑  ๒๑. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงศึกษา.

ก.       รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวงศึกษาธิการ

ข.       รับผิดชอบราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง.

ค.       กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวง

ง.        รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

๒๒  ๒๒. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ก.       ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง

ข.       ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานในสำนักงานแห่งหนึ่งในกระทรวงโดยเฉพาะ

ค.       ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง.

ง.        จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการราชการของกระทรวง

๒๓  ๒๓. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานเลขาธิการปลัดกระทรวง

ค.       สำนักอำนวยการ.

ง.        สำนักบริหารงาน

๒๔  ๒๔. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบแหละการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการใด.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวง.

ค.       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕  ๒๕. ตำแหน่งเลขาธิการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการในตำแหน่งตามข้อใด.

ก.       ปลัดกระทรวง.

ข.       รองปลัดกระทรวง

ค.       อธิบดี

ง.        เลขานุการรัฐมนตรี

๒๖  ๒๖. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คือ ตำแหน่งในข้อใด

ก.       ปลัดกระทรวงศึกษา

ข.       เลขานุการรัฐมนตรี

ค.       เลขาธิการสภาการศึกษา.

ง.        ผู้อำนวยการสภาการศึกษา

๒๗  ๒๗. บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ก.       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ข.       ผู้อำนวยการสำนักงานการอาชีวศึกษา

ค.       เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ง.        เลขาธิการสภาการศึกษา

๒๘  ๒๘. การจัดระเบียบราชการในสำนักงานนั้น ถ้าการปฏิบัติราชการใดมิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน่วยงานใดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว.

ก.       สำนักอำนวยการ.

ข.       สำนักบริหารงาน

ค.       สำนักเลขาธิการ

ง.        สำนักงานปลัดกระทรวง

๒๙  ๒๙. สำนักงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารทั่วไปของคณะกรรมการ ตามหลักการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน คือ หน่วยงานในข้อใด.

ก.       สำนักอำนวยการ

ข.       สำนักบริหารงาน.

ค.       สำนักเลขาธิการ

ง.        สำนักงานปลัดกระทรวง

๓๐  ๓๐. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานในส่วนราชการใด.

ก.       สำนักงานรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.       สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

ง.        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๓๑  ๓๑. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากยึดเขตพื้นที่การศึกษาแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องใด.

----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----.

๓๒  ๓๒. ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา.
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๓   ๓๓. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๔  ๓๔. บุคคลในตำแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๕  ๓๕. หน่วยงานใดทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๖  ๓๖. หน่วยงานใดในทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือน ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๗  ๓๗. การกระจายอำนาจบริหารตา พรบ. นี้ของเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึงกรกระจายอำนาจงานในด้านใด
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๓๘  ๓๘. ข้อใดถูกต้อง
----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----.

๓๙  ๓๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการมอบอำนาจ
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๐  ๔๐. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๑  ๔๑. กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาหลายคน ใครจะเป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดปฏิบัติราชการแทน
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๒  ๔๒. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๓  ๔๓. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดตาม พรบ.นี้
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๔  ๔๔. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมตามข้อใดได้โอนเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๕  ๔๕. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งขาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดตาม พรบ. นี้
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๖  ๔๖. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมตามข้อใดได้โอนไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๗  ๔๗. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พรบ. นี้บังคับใช้ ต้องรักษาราชการแทนข้าราชการในตำแหน่งใดตาม พรบ. นี้
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๘  ๔๘. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมตามข้อใดได้โอนไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๔๙  ๔๙. อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว้าการกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นอำนาจของบุคคลในข้อใด
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----

๕๐  ๕๐. อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นอำนาจของบุคคลในขอใด
.----- เฉลย เร็วๆ นี้ -----


  

Advertisement

   เข้าชม : 4931   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด  

1.ตัวอย่างสะเต็มในชีวิตประจำวัน, 2.ผู้เทียบระดับฯ เข้าสัมมนาไม่ตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1, 2, 3 ( ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย )
กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน 5 อัตรา ไม่ต้องมีวุฒิครู
กศน.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 11,680 บาท !!
กศน.สุราษฎร์ธานี รับสมัครครูผู้สอนคนพิการ จำนวน ๒ อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท !!
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน18,000บาท !!
รายการ Hardcore ข่าว : กศน. รุกเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
กศน.สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน18,000บาท !!
กศน.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน ๑ อัตรา
กศน.ปัตตานี รับเยอะ 14 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี 18,000บาท) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557