[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
  Tag : การศึกษา กศน.: การสรรหาข้าราชการ: หางานราชการ กศน.

 

  
ข้อสอบสำหรับสอบแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ  สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้  ชุดที่ 1

1
) ผลงานการศึกษาที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในยุคการจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์(Human Relation Approach) คือ การทดลองที่เรียกว่า 

                1. One Best way Study                                       2. Scientific Study
                3. Mixed-Scanning Experiment                       4. Pareto Study
                5.Hawthorne Experiment

2) นักทฤษฎีใดมิใช่นักทฤษฎีตามแนวการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
                1.Herbert Simon                                 2.Henri Fayol
                3.Frederick W. Taylor                         4.LuterGulic
                5.3 Max Weber

3) นักรัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่ประกาศแนวความคิด New Public Administration เกิดจากการประชุมที่เมืองใด
                1.New York                                                         2.Pitsburg
                3.Minnowbrook                                                 4.Minesota
                5.London

4) ทฤษฎีการบริหารที่เน้นว่าผู้นำเท่านั้นเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะประชาชนโดยทั่วไปและไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ คือ
                1.Group Theory                                                  2.Elite Theory
                3.Systerm Theory                                               4.Institutional Theory
                5.Policy Group Theory

5) ข้อใดมิใช่รูปวิธีการตัดสินวินิจฉัยนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง
                1.การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักสมเหตุสมผล
                2. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักส่วนเพิ่มขึ้น
                3. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักผสมกลั่นกรอง
                4. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักตามสถานการณ์
                5. ไม่มีข้อถูกต้อง

6) ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการวางแผนตามทฤษฎีการบริหาร
                1. เพื่ออธิบาย (Clarity)                                        2. เพื่อตกลงใจ (Determine)
                3. เพื่อให้มีนโยบาย (Policy)                               4. เพื่ออ้างอิงข้อเท็จจริง (Fact)
                5. เพื่อให้เกิดการมองการณ์ไกล (Anticipation)

7) บุคคลแรกที่ใช้คำว่า Development Administration (การบริหารการพัฒนา) คือ
                1. Gerore Gant                                     2.Max Weber
                3.Fred W. Riggs                                  4.Henry L. Gant
                5.Arther C. Clark

8) ข้อใดมิได้ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของ การบริหารการพัฒนา นี้ต่างจากการบริหารราชการแบบดั้งเดิม
                1.มีการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
                2. มีลักษณะอ่อนไหวปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์สภาวะแวดล้อมได้ง่าย
                3. ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
                4. การบริหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                5. ไม่มีข้อถูก

9) ข้อใดเป็นคุณลักษณะของนักบริหารการพัฒนา
                1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ
                2. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์
                3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ
                4. เป็นผู้มีความสารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วและไม่ผิดพลาด
                5. ถูกทุกข้อ

10) ข้อใดมิใช่ลักษณะเด่นของระบบคุณธรรม(Merit System)
                1. หลักความเสมอภาค(Equality of  Opportunity)
                2. หลักความสามารถ(Competence)
                3. หลักการประสานประโยชน์(Interest Balancing)
                4. หลักความมั่งคง(Security on tenure)
                5. หลักความเป็นกลางทางการเมือง(Political neutrality)

11) ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ(OD)
                1. งบประมาณ                                     2. หัวหน้างาน
                3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน                           4. นักปฏิบัติการ OD
                5. โครงการพัฒนาองค์การ

12) ตามทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) ผู้บริหารจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยกิจกรรมการบริหาร 4 ประการ คือ
                1. การวางแผนการปฏิบัติตามแผน การอำนวยการ และการควบคุม
                2. การวางแผนการจัดรูปงาน การปฏิบัติตามแผน และการอำนวยการ
                3. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการปฏิวัติ
                4. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการควบคุม
                5. ไม่มีข้อถูก

13) ข้อใดไม่ใช่วิธีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารตามทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management)
                1. การชี้แนะและเสนองาน                  2. การให้กลุ่มเสนอแนะความคิดเห็น
                3. การให้กลุ่มควบคุมกันเอง                               4. การออกคำสั่งให้ทุกคนเข้าร่วมบริหารงาน
                5. การจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

14) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์หรือบริหารงานภายใต้ภาวะข้อจำกัด
                1. โอกาส                               2. สถานการณ์                                      3. ผู้บริหาร
                4. เวลา                                    5. วัสดุ

15) กลุ่มกิจกรรมคิวซี(Q.C. Circle) กลุ่มแรกในญี่ปุ่นตั้งขึ้นในปีใด
                1. พ.ศ.2503           2. พ.ศ.2504           3. พ.ศ.2505           4. พ.ศ. 2511          5. พ.ศ.2514

16) หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของกิจกรรมคิวซี คือระบบบริหารที่มีหลักการว่า
                1. No Job No Money                          2. No Problem No Congress
                3. No Man No Progress                      4. No Problem No  Progress
                5. ไม่มีข้อถูก

17) วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA อักษร P ในที่นี้หมายถึง
                1. Plan                    2.Policy                3.Private               4. Playing Roll                     5. Package


18) ข้อใดมิใช่เทคนิคที่จะเป็นสำคัญการทำกิจกรรมคิวซี
                1. เทคนิคทางสถิติ                                2. เทคนิคการระดมสมอง
                3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์               4. เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม
                5. เทคนิคการทำงานในสภาวะจำกัด

19) Gantt’s Chart แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานประมาณ และตารางความก้าวหน้างาน
2. ตารางบันทึกการทำงานของคน,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานและตามก้าวหน้างาน
3. ตารางบันทึกการทำงานของเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางแผนงานและความก้าวหน้า
4.  ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานคอยและตารางความก้าวหน้างาน
5. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางคุมงบประมาณตารางความก้าวหน้างาน

20) ข้อใดไม่ใช่วิธีประมาณเวลาในเทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบผลงาน (PERT)
                1. เวลาที่คาดว่าจะทำได้เร็วที่สุด(Optimistic time)
                2. เวลาที่คาดว่าประหยัดที่สุด (Economic time)
                3. เวลาที่คาดว่าใกล้เคียงที่สุด(Most likely time)
                4. เวลาที่คาดว่าช้าที่สุด( Pessimistic time)
                5. ไม่มีข้อถูก

21) ข้อใดคือลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องระบบเทคนิควิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM)  อ.วันน เเอ็คกรีป
1. การจัดแบ่งงานของโครงการ, การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การสร้างข่ายงานและวีถีวิกฤต
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การสร้างข่ายงาน ,   การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต
3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การหาวีถีวิกฤตจัดลำดับกิจกรรมและการสร้างข่ายงาน
4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การหาวีถีวิกฤตและการสร้างข่ายงาน
5. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต

22) การบริหารระบบ MIS สาขาที่เน้นเรื่องการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, การสื่อสารข้อมูลและระบบสำนักงานอัตโนมัติชื่อเรียกว่า
                1. IRM : Information Resources Management
                2.DSS : Decision Support System
                3. DP : Data Processing
                4. CPM : Critical Path
                5. ไม่มีข้อถูก

23) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญของการพิจารณากำหนดโครงสร้างขององค์การ
                1. ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                2. ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี
                3. ความสะดวกสบายของผู้ร่วมงาน  4. สมาชิกแต่ละคนควรได้ทำงานที่ตนพึงพอใจ
                5. เอกลักษณ์ขององค์การ

24) ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ลำดับของ Maslow ตามทฤษฎีของ Hierarchy of need คือ
                1. Basic Needs, Security Needs, Esteem Needs, Love Needs and Self Actualization Needs
                2. Basic Needs, Love Needs, Security Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs
                3. Basic Needs, Love Needs, Self Actualization Needs, Security Needs and Esteem Needs
                4. Basic Needs, Security Needs, Love Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs
                5. Basic Needs, Self Actualization Needs, Security Needs, Love Needs and Esteem Needs

25) ต่อไปนี้ข้อใดเป็นปัจจัย Hygiene Factors ตามทฤษฎี Two Factors Theory ของ Herzberg
                1.เงิน, ลักษณะงาน, การบังคับบัญชา, ความก้าวหน้า
                2. เงิน, การบังคับบัญชา, การยกย่อง, ความมั่งคง
                3. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, ความรับผิดชอบ
                4. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, นโยบายและการบริหาร
                5. เงิน, การบังคับบัญชา, ความสำเร็จ, นโยบายและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


   เข้าชม : 15662   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557