[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 ข้อสอบสำหรับสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ  สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้  ชุดที่ 3


51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้นนายจ้าง
                1. จ้างแรงงานมากขึ้น
                2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
                3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น
                4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง
                5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด
                1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์
                3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ
                1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก
                3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทยเริ่มมีใช้ในสมัยใด
                1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
                3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
                5. สมัยธนบุรี
55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)
                1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย
                3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก
                5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชนคือ
                1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ
                2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ
                3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ
                4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ
                5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น กรมช่างสิบหมู่

                1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ
                1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
                2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน
                3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
                4. เพื่อหวังกำไร
                5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปีมหาดไทย
                1. 1 เมษายน 2533                                2.1 เมษายน 2534
                3.1 เมษายน 2535                                4.1 เมษายน 2537
                5.1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยเป็นคำขวัญที่เกิดจาก
                1.พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา
                3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง
                5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
                1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
                2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร
                3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล
                4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง
                5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.)ของกระทรวงมหาดไทย คือ
                1. ต่อต้านการซื้อเสียงหลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง
                2. ขายเสียงขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ
                3. เลือกตั้งทุกครั้งยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์
                4. เลือกตั้งทั้งทีเลือกคนดี เข้าสภา
                5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
                1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
                3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง
                5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมืองโดยทั่วไป หมายถึง
                1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง
                2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปูทางสู่อำนาจแล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่
                3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง
                4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร
                5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี
                1. National Income                             2.Net National Income      
                3.Personal Income                              4.Gross National Product
                5. National Gross Income                  

67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด
                1. ปัญหาประชากร                              

                2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
                3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่
                4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม
                5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า.....มาจากวิชาชีววิทยา
                1. Etiology                                            2.Endology
                3.Ecology                                            4.Environmentology                         5.Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด
                1.ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี
                3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด
                5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชนมีผลเสีย คือ
                1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ
                2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย
                3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง
                4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
                5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้\
                1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า
                3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต
                5. ภาษีสรรพากร

72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด
                1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป
                2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ
                3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็นศาลเตี้ย
                4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของรสช.
                5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี
                1.พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวงเเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม
                1. 16 คน                2.22 คน                3.18 คน                4.19 คน                5.20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี
                1.1 กรกฎาคม                       2.10 กรกฎาคม
                3.13 กรกฎาคม                    4.1 สิงหาคม                         5.10 สิงหาคม        
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชม : 16067 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4011 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12489 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557