[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

การตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อยประจำปีงบประมาณ 2562

         ตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการทําระบบบัญชีหน่วยงานย่อยสําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เบิกเงิน ตรงกับสํานักงานคลังจังหวัด โดยให้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยแทน เพื่อให้ หน่วยงานย่อยขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตรากําลังจํากัด ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางบัญชี และมีการใช้จ่ายเงินไม่มาก  ไม่ต้องมีภาระทางบัญชี เพื่อให้มีเวลากับภารกิจหลักของหน่วยงานได้เต็มที่ ประกอบกับสํานักงาน กศน. ได้จัดทําคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสําหรับ กศน. อําเภอ/เขต สังกัดสํานักงาน กศน. ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์  ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และจากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสํานักงาน กศน. ในเรื่องการเงิน บัญชี และพัสดุตามแผนการตรวจสอบประจําปี ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุพบว่ายังมีการปฏิบัติ ไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีซ้ํา ๆ กันหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

       
การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานที่สําคัญและ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานย่อย เนื่องจากเป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ย่อยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุเป็นงานที่ต้องอาศัยกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานย่อยเป็นไปตาม ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบการควบคุมการเงิน และการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย จึงเป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านการเงินและการบริหาร พัสดุว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบ    การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย สรุปได้ดังนี้............
ผู้เข้าชม : 2256 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3664 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2257 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2524 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2199 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2144 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2129 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2432 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2710 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2509 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9974 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4575 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5040 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13819 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8280 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11125 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7728 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6876 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9510 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11412 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2550 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2252 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2351 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2229 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2171 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2192 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2122 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2172 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2044 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557