[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
1 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
พิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือและการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ 2556
พิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือและการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ 2556
1 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 11 ก.ค. 56
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 11 ก.ค. 56
1 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครู กศน.ประจำปี 2556
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครู กศน.ประจำปี 2556
1 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การสอบเที่ยบระดับ ม.6 ใน 8 เดือน
การสอบเที่ยบระดับ ม.6 ใน 8 เดือน
27 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โอนจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนฯ สำหรับคนพิการ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนฯ สำหรับคนพิการ
21 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2
การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การใช้หลักสูตรสำหรับเด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย
การใช้หลักสูตรสำหรับเด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน."
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน."
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ใบสมัครเข้ารับอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
ใบสมัครเข้ารับอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. ประจำปี 2556 (งานเกษียณ)
ด่วนที่สุด : สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. ประจำปี 2556 (งานเกษียณ)
20 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ประจำปี 2556
แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ประจำปี 2556
17 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด!! อบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่แผนงาน สำนักงาน กศน.
ด่วน!! อบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่แผนงาน สำนักงาน กศน.
17 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
17 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.AT.C.)
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.AT.C.)
15 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.
การเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.
14 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
12 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
12 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
12 / มิ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สู่ประชาคมอาเซียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/57 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557