[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##


    [ ดูข่าวทั้งหมดที่นี่ ]
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
 

AdvertisementAdvertisement
   
 

  

กรณีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เร่งด่วน!

กรณีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วนเพื่อใช้สำหรับการสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ อำนวยการสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2555 – 6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตกรณีเร่งด่วนนี้จะต้องจัดทำคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ใหม่ทั้งชุด ทั้งกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา

แล้วยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยกรอกแบบฟอร์มกรณีเร่งด่วนที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่คุรุสภา


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย

๑) แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓) สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Tarnscript) ทางบริหารการศึกษา ซึ่งต้องระบุวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

๔) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 

๔.๑ กรณีใช้ประสบการณ์การสอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น

๔.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษา ที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าสามปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔.๑ แสดงด้วย

๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๖) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๗) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน ๕๐๐ บาท หากมีการดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้ใช้สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมนั้น

๘) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น

๙) ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๑๐. แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน (รับที่หน้าเจ้าหน้าที่คุรุสภา)เอกสารกรณีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๑. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส. 02 ที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒.
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20 ที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๔. สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น

๕. สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Tarnscript)ทางบริหารการศึกษา ซึ่งระบุวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษาเรียยบร้อยแล้ว

๖. ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท หากดำเนินการไว้แล้วให้ใช้สำเนาใบเสร็จแทน

๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเดิม

๘. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น

๙. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๑๐. แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน (รับที่หน้าเคาน์เตอร์)

๑๑. สำเนาหลักฐานแสดงการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารการสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่น้อย 3 กิจกรรม

๑๒. กรณีผู้ขอต่ออายุที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพ ให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเองทั้งสองแห่ง แต่ถ้าประกอบวิชาชีพจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองทั้งนี้ ผู้ที่ดำเนินการขอรับใบอนุญาตไว้ก่อนแล้วนั้น ขอให้ตรวจสอบสถานะการขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตของท่านทางเว็บไซต์ คุรุสภาก่อน

กรณีการขอขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๑. หากพบว่าอนุมัติแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารข้างต้น แต่ให้นำหนังสือรับรองสิทธิ์มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
๒. หากพบว่ายังอยู่ในสถานะกลั่นกรอง ให้เตรียมชุดเอกสารข้างต้น พร้อมหนังสือรับรองสิทธิแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตประอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๑. หากพบว่าอนุมัติแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แสดงสำเนาใบเสร็จและบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
๒. หากพบว่าสถานะกลั่นกรอง ให้เตรียมชุดเอกสารข้างต้น พร้อมสำเนาใบเสร็จแจ้งต่อเจ้าหน้าที่


ทั้งนี้ เปิดให้บริการกรณีพิเศษ กรณีเร่งด่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อยื่นเอกสารกรณีเร่งด่วนนี้แล้ว ขอให้รอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมบัตรประจำตัวสมาชิก คุรุสภา ภายในวันที่ยื่นคำขอ

กรณีผู้ที่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัย ให้แนบ(ลับเฉพาะ)เอกสารที่ถูกดำเนินการทางวินัยมาพร้อมกับแบบคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๒. สำนวนการสอบสวน (สว.๕)

๓. รายงานการสอบสวน (สว.๖)

๔. คำสั่งลงโทษ

๕. การอุทธรณ์ (ถ้ามี)
เว็บไซต์คุรุสภา
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php  

คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news5/files/2417-1378.pdf  

คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/download/index.php?PageShow=2&Key=&gid=17   

แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/download/index.php?PageShow=2&Key=&gid=17  

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/download/index.phpωgid=17  

 

 

ที่มา http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2703&Key=informationnews

 

Advertisement

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557