[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##


    [ ดูข่าวทั้งหมดที่นี่ ]
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
 

AdvertisementAdvertisement
   
 

  ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ และครูชํานาญการพิเศษ

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน 35 ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 30 ราย (ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ 1 ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 18 ราย รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 4 ราย ครูเชี่ยวชาญ 7 ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 ราย
หลักเกณฑ์ฯ ว 25/2548 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่

นางสุนี ลิมปนดุษฎี โรงเรียนวรนารีเฉลิม สพม. เขต 16 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การศึกษาปัจจัยทางเจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2. ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสู่การทําโครงงาน รายวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 3 3. ชุดพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน รายวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 3 4. คู่มือนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รายวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 3 5. รายงานนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รายวิชา ว 33101 วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ฯ)

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่

นายสมบูรณ์ ชดช้อย วิทยาลัยเทคนิคสิชล (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสิชล 2. รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล)

2. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ได้แก่

1) นายจักฬพล สว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนฯ 2. รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุด การป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด) สําหรับนักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมบทเรียนการ์ตูน จํานวน 7 เล่ม ซีดี บทเรียนการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้ฯ)

2) นายอภิชาติ เนินพรหม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน การวิจัย การพัฒนาชุดฝึกการลับมีดกลึงปอกขวาสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 2. รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา)

หลักเกณฑ์ฯ ว 5/2554 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สําหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประเมินประกอบด้วย ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านที่ 3 นี้ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีการประเมินที่มุ่งเน้นผลการพัฒนางานในหน้าที่ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านการประเมิน จํานวน 31 ราย ดังนี้

1. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2547 2. ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2552)

2. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ราย ได้แก่

1) นายสมยศ รัตนถา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 2. รางวัล พระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษา 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2543, 2548, 2552 3. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 4. รางวัลศิลปะยอดเยี่ยมการแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552)

2) นายมนพ สกลศิลป์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯคือ 1. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา 2553 2. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา 2549 3. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจําอําเภอเมืองขอนแก่น ปี 2553 4. ได้รับประกาศเกียรติคุณ การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2554)

3) นายศุภชัย สกุลแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2533 2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้นแบบ ประเภท กศน. ประจําปี 2553 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2533 “สถานศึกษาพอเพียง 2553”)

4) นายสุขุม วรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2551 2. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551
3. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” ปีการศึกษา 2552)

5) นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2550 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 3. รางวัล
ชนะเลิศโครงการปลูกผักองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2553)

6) นายประสิทธิ์ กลางจอหอ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2551
2. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี 2550 3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2553)

7) นายสมวาท จงหมื่นไวย์ โรงเรียนทหารอากาศบํารุง สพป. นครราชสีมา เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา
2552 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2552 3. รางวัลบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
ดีเด่น ประจําปี 2549)

8) นายประเสริฐ ศิลปะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ อายุไม่เกิน 19 ปี ปี 2551 2. ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย (HCMC INTERNATIONAL
VALLEYBALL TOURNAMENT STING CUP 2008 HOCHIMINH CITY VIETNAM) 3. ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ปี 2552 4. ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ประเภทวอลเลย์บอลชาย
ปี 2553)

9) นายปรีชา แร่ทอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2550 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่รักษามาตรฐานโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจําปี 2552 3. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประจําปี 2553 4. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี 2554)

10) นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. สถานศึกษาดีเด่น (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้) ปี พ.ศ. 2551 2. ผู้บริหารดีเด่น
(การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้) ปี พ.ศ. 2552 3. การประกวดภาพวาดส่งเสริมความสัมพันธ์
นวัตกรรมไทย – ญี่ปุ่น ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอ ปี พ.ศ. 2550, 2552, 2553)

11) นายมงคล กาฬคลอด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2553
2. สถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 3. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ. 2552)

12) นายสมชาย เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2543 2. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ปีการศึกษา 2552 4. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
ปีการศึกษา 2553 5. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553)

13) นายจรันทร์ มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2553
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจําปีการศึกษา 2554 3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนในฝัน ประจําปี 2552 4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2550)

14) นางอนงค์ พืชสิงห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ปี 2548 2. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2551 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 4. รางวัล
โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2552 5. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ปี 2553)

15) นายธํารงค์ น่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2545 2. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2552 3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 4. รางวัลพระราชทานประเภทระดับก่อนประถมศึกษา 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2543, 2548, 2552)

16) นางเบญจวรรณ โมธินา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2553 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ประจําปี 2554 3. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปี 2551)

17) นายอาคม เตียประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ลพบุรี
เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2552 2. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับนานาชาติ (Hong Kong Robotic Association) ปี 2553 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552)

3. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ราย ได้แก่

1) นายยศพงศ์ รุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจําปี 2550
2. รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจําปี 2552
3. รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ประจําปี 2554)

2) นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 2. ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อ
สพฐ. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี 2547 3. รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ 8
ปีการศึกษา 2548 4. รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น International Junior Science Olympiad (IJSO) ประจําปี 2548)

3) นายณรงค์ มูลจนะบาตร โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเป็นแบบอย่างของครูดีเด่น ปี 2552 2. รางวัลโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม
ระดับประเทศ เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา 2552 3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับ
เหรียญทองดีเยี่ยม ปี 2553)

4) นางวันเพ็ญ หุตะเสวี โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2546 2. รางวัล Individual Prize Silver
Model World Youth Mathematics Intercity Competition 2005 (WYMIC) 3. รางวัล “TEAM PRIZE :
GOLD Thailand 1st Elementary Mathematics International” Contest 2003 (TEMIC))

4. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ราย ได้แก่

1) นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปี 2553 2. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์สํารวจดาวนพเคราะห์
ปี 2553 3. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์ทํามือ ปี 2553)

2) นางพรรษา สังข์มณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป. 4 – 6 รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 – 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2550 3. โรงเรียน
ต้นแบบในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2549)

3) นายอภิเชษฐ์ ปรางสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2553 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปี 2551 3. ครูดีในดวงใจ
ปี 2550)

4) นางวรรณี วิชัยระหัด โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ.) ปี พ.ศ. 2553
2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2552 3. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2553)

5. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 ราย ได้แก่

1) นางนัทธี ลิ่มสกุล โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี 2551-2553 2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ประจําปี 2551 3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจําปี 2552 4. รางวัลโรงเรียน
ต้นแบบ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจําปี 2550)

2) นางอมรมาต พูลเปี่ยม โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. การแข่งขันละครโรงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2552 2. การแข่งขันละครโรงเล็ก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553)

3) นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี 2553 2. ครูดีในดวงใจ ประจําปี 2554)

4) นางศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนประกวดละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2552 2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”)

5) นายอภินันท์ อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภท
ทีม 3 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2553 2. ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2553)

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน 11 ราย คือ

1.นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า สพป. อ่างทอง
2.นายน้ําเพชร สงเคราะห์ และ
3.นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ สพป. อํานาจเจริญ
4.นายสมศักดิ์ นิตย์คําพร สพป. สงขลา เขต 3
5.นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
6.นายเปโส ขบวนดี สพป. สุรินทร์ เขต 1
7.นายธงชัย เกตุทองมงคล และ
8.นายอุดมศักดิ์ เพชรผา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
9.นายสุภาพ เขื่อนแก้ว สพป. ตาก เขต 2
10นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ และ
11.นายพิชัย วงศ์ษาบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต 3
 

Advertisement

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557