[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันจันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม
นโยบายเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด (2 ต.ค.2558)
.
ส่วนที่ 1

       1. ย้าย ผอ.กศน.อำเภอภายในจังหวัดก่อน แล้วย้ายภายนอกจังหวัดอีกรอบ 8 ต.ค.58 เข้า กคศ.
       2. ให้สบายใจเรื่องการทำงาน เพราะเป็นพี่น้องกันทุกคน ท่านจะหูหนักมั่ นใจได้ อยากให้วัฒนธรรมดี ๆ ของ กศน.กลับมา การให้อภัย การให้เกียรติ ความเป็นพี่เป็นน้อง รับผิดชอบ การทุ่มเท การเข้าไปประสานงาน ประชาสัมพันธ์งาน
             1) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย คือใคร
             2) เป้าคือปรัชญาการคิดเป็น การมีอุดมการณ์เป็นเป้าหมายสูงสุด เข้าใจชาวบ้าน ความลำบากยากแค้นของชาวบ้าน องค์กรใดไร้ปรัชญาจะแกว่ง ปักธง ปรัชญาคิดเป็นคือเป้าหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคู่ขนานกันไป ทั้ง 2 ปรัชญา
.
           - คนไทยมีปัญหาที่การตัดสินใจ ขาดหลักคิด การคิดเป็น คิดจากข้อมูล 3 ส่วน ตนเอง สังคม วิชาการ
           - คิดเป็นคือทำให้คนมีความสามารถในการตัดสินใจ
           - ทำให้คน กศน.ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ตัดสินใจเป็น
           - นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ด้านตนเอง เพราะส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล สังคม+วิชาการ
           - ปรัชญา กศน. 3 ข้อ
                       1. มนุษย์ต้องการความสุข
                       2. ความแตกต่างของมนุษย์
                       3. มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมเป็นกลุ่ม จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
            - หาช่องทางให้คนคิดเป็น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ใช้ศิลปะในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
            - ศาสตร์ คือ คิดเป็น
            - ศิลป์ คือ จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
            - ทำให้คนมีคุณภาพ คือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
.
ส่วนที่ 2
      กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม กระบวนทัศน์ 3 วิธี
           1. วิธีคิด
           2. วิธีปฏิบัติ
           3. การให้คุณค่าในสิ่งนั้นๆ
       ประชาชนมีศักยภาพถ้าได้รับโอกาส ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมไปกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาหารดี สุขภาพดี
เดิมกรอบของการศึกษา มีครู มีห้องเรียน ก็ต้องสอน จบมาเป็นเจ้าคนนายคน กระบวนทัศน์ใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เครื่องบิน ห้องน้ำ ภูเขา ทะเล ก็เรียนได้ เปลี่ยนวิธีสอนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การให้ข้อมูล การแนะนำ คือต้องใช้ศิลปมากขึ้น ปลายทางคือมนุษย์ที่สมบูรณ์
การศึกษาต่อเนื่อง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม หาเครื่องมือ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม+ภูมิปัญญาชาวบ้าน+เทคโนโลยีปัจจุบัน ต้องมาชำระระเบียบ ที่อนุมัติแล้วเดิม+ระเบียบฝึกอบรมกลางที่ใช้ทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น 1-30 ช.ม. กลุ่มสนใจ 30 ชม.ขึ้นไปใช้หลักสูตรระยะสั้น
ทำการศึกษาหรือพัฒนาต้องมีหลักสูตรระยะสั้น ซื้อวัสดุฝึก เพื่อสาธิต วิธีนำหลักสูตรไปใช้ คือ กลุ่มสนใจ กับชั้นเรียนระยะสั้น ไม่ใช้ระเบียบฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มสนใจ
        1. หลักการ
        2. มีกี่ขั้นตอน
        3. มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
        4. แต่ละขั้นตอนมีระเบียบอะไรบ้าง
ทุกเรื่องให้ใช้ 4 ตัวนี้ การจัดการศึกษาต้องมีหลักสูตร กลุ่มสนใจ 6 คนขึ้นไป ใช้หลักสูตรนี้เพื่อความปรองดองของประชาชน ใช้กลไกบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA
.
        P มีแผนกลยุทธ์
        ทุกตำบลต้องมีข้อมูลครบ
               1. ข้อมูลทางกายภาพ
               2. ข้อมูลระดับจุลภาค
              3. มีแผนกิจกรรม
        การทำข้อมูลระดับจุลภาคจะมีช่องให้กรอกข้อมูล ตำบล > อำเภอ>จังหวัด>ประเทศ สามารถกดดูข้อมูลได้เลย ข้อมูลที่สำรวจทำเพียงพอแล้ว จะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 อยากได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่
        ***แผนปฏิบัติการแผ่นเดียวตำบล โดยให้ตำบลทำคำรับรองกับ ผอ.กศน.อำเภอ ผอ.กศน.จังหวัดเป็นพยาน
        กิจกรรมอะไร+เป้าหมาย+งบประมาณ เป็นรายไตรมาศ

         D ปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส สิ้นไตรมาส 1 ผลจะขึ้นมาทันที ถ้าทำไม่ได้ตามเป้าหมายหยุดทำทันที พอไตรมาส 2 เริ่มทำของไตรมาส 2 หากทำไม่ได้ จะให้จังหวัดบริหารให้คนที่ทำได้ไปทำ
จะมีแบบประเมินตรวจสอบ จะมีการประเมินเป็นระดับ มีการให้รางวัล ลงโทษ ต้องการให้ความเป็นธรรมโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

        C มีการนิเทศช่วยเหลือ ใช้หลักการประเมินเพื่อพัฒนา

        A ปรับปรุงและพัฒนา
.
ส่วนที่ 3 ผังมโนทัศน์ กศน.ร่วมสร้าง 3 วิธีการมีส่วนร่วม
             1. จัดเอง
             2. ร่วมจัด
             3. ส่งเสริมให้จัด
.
- ปี 2559 พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการทำงาน
- ทวิศึกษาจะเดินต่อ แต่การจะขยายจะรับฟังจังหวัด ถ้าพร้อมเปิดเต็มที่ ไม่ไหวก็หยุด เกลียดที่สุดคือรายงานเท็จ ไม่มีคือไม่มี
- กลุ่มศูนย์เดินต่อ ใช้ในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ
.
แนวปฏิบัติ กศ.ขั้นพื้นฐาน หารือ
         1. จำนวนนักศึกษา
         2. คุณภาพงาน นักศึกษาไร้ร่องรอย
.
ยึดระบบกลุ่ม ประถม กลุ่มละไม่เกิน 35 คน ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มละไม่เกิน 40 คน ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มให้ถูกต้อง ประกาศจัดตั้งให้ถูกต้อง ทุกภาคเรียน ครูประจำกลุ่ม ได้แก่
         1. ข้าราชการทุกประเภท
         2. พนักงานราชการทุกตำแหน่ง
         3. คนนอก เช่น ครู ศรช.
.
จำนวนนักศึกษายังไม่ได้ข้อสรุป. ไปสรุป วันที่ 20 ต.ค.58 ที่ อุดรธานี ( ส่วนที่เลขาฯคิดไว้ ต้องวินิจฉัย
        ข้าราชการและพนักงานราชการตำแหน่งอื่น ไม่เกิน 1 กลุ่ม
        ครู ศรช. ม.ต้น/ม.ปลาย 2 กลุ่ม ๆ ละ 40 = 80 คน
        ครูอาสาฯ ประถม ) 1 กลุ่ม = 35 คน
        ครู กศน.ตำบล ม.ต้น/ม.ปลาย 1 กลุ่ม 40 คน )
ผู้เข้าชม : 12884 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3924 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4744 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3157 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3368 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5601 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3083 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3346 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3138 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3704 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3323 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10803 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6589 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8933 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6119 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5417 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7764 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8515 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5276 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18613 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6864 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 4788 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4110 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3759 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3578 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3492 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3668 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3297 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3921 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3236 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557