[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันจันทร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีนี้ (พ.ศ. 2554) ทำให้สถานศึกษาจำนวนมากที่ประสบกับอุทกภัยต้องเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียน และกำหนดแผนการเรียนใหม่ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีฐานการคิดที่แตกต่างกัน เหตุผลและปัจจัยที่นำมามาใช้เป็นฐานของการคิดอาจจะไม่อยู่บนพื้นฐานของการ ใช้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ แต่อาจใช้ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการที่สะดวกและสอดคล้องกับหน่วยงานหรือ สถานศึกษาอื่นที่ไม่ประสบอุทกภัย การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เวลาในการเรียนการสอนอาจส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษาได้

การเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้เวลาเรียนในภาวะที่มี สถานการณ์ไม่ปกติเคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้เรียน หรือนักเรียน นักศึกษาในช่วงเวลาของสงครามไม่อาจเรียนได้เต็มเวลา รวมทั้งไม่อาจเรียนได้จนครบเนื้อหา และเกณฑ์การตัดสินผลในการสอบไล่ที่ต้องผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านได้มีการปรับให้เหมาะสม และใช้สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายการบริหารแก้ปัญหาการศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนไม่ต้องสะดุดหยุดลงกับภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ และเพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศต่อไป และเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในความทรงจำของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาด้วยเงื่อนไขพิเศษในสมัยนั้นว่าเป็น “รุ่นโทโจ” ซึ่งเรียกขานตามชื่อของนายพล “ฮิเดะกิ โทโจ” ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพจักวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

การ กำหนดเวลาเรียนทั้งจำนวนคาบหรือจำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และแต่ละภาคเรียนมีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนจนเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล เช่น เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ติดต่อกัน 15 สัปดาห์ ถือว่าเป็นรายวิชาที่มีค่า 1 หน่วยกิต เป็นต้น ซึ่งมีความเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากในสถานศึกษาแต่ละแห่งทั่วภูมิภาคของ โลก ทั้งนี้มีฐานความรู้มาจากสมรรถนะทางการเรียนรู้ของมนุษย์ พัฒนาการของร่างกาย อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน อีกทั้งระดับความซับซ้อนและความยากง่ายของเนื้อหาสาระที่เรียนอีกด้วย

การ จัดการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานดีนั้น จะใช้ฐานของความรู้ดังกล่าวในการบริหารจัดการระบบการศึกษา แต่ถ้าไม่นำหลักคิดมาทั้งหมดแต่เลือกรับเอามาเพียงบางส่วนอาจจะจัดการศึกษา ให้เรียนครบ 15 ชั่วโมง ใน 5 วันติดต่อกันโดยเรียนวันละ 3 ชั่วโมงก็ได้ และนำไปอ้างว่าได้เรียนครบ 15 ชั่วโมง เป็น 1 หน่วยกิตตามมาตรฐานที่เลือกตัดส่วนนำมากล่าว

เหมือน กับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของบางหลักสูตรที่จัดแบบรวบรัด ตัวอย่างเช่น รายวิชาหนึ่งในหลักสูตรมี 3 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบทวิภาค หมายถึงต้องใช้เวลาเรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงจำนวน 15 สัปดาห์รวมเวลาเรียนในห้อง 45 ชั่วโมง แต่เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์ผู้สอนจึงรวบรัด เรียน โดยอาจรวบรัดเรียนทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ เต็มวันติดต่อกันเสร็จภายในหนึ่งเดือนหรือ 4 สัปดาห์เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักสูตร ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ อาจนำมาสู่การเพิกถอนวุฒิการศึกษาได้

ในภาวะที่ประเทศไทยต้องมีการ ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคการศึกษาและเวลาของการเรียนการสอนในบางสถานศึกษา นั้น เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมจนต้องเลื่อนเวลาเปิดภาคการ ศึกษาออกไปแล้ว ยังไม่ควรนำปัจจัยของการเลือนเวลาเปิดภาคการศึกษาและการปรับปรุงอาคารสถาน ที่พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนมาใช้เป็นข้ออ้างในการจัดการศึกษาด้วยการ ให้ผู้เรียนต้องเรียนอย่างรวบรัด เร่งรีบมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามปฏิทินการศึกษาที่ได้กำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว แต่ควรใช้การขยายเวลาออกไป ซึ่งอาจทำให้มีช่วงเวลาของการปิดปลายภาคเรียนน้อยลงน่าจะเหมาะสมกว่า

การ คาดหวังให้ผู้สอนได้สอนมากขึ้น และผู้เรียนต้องเรียนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงแล้วให้มีประสิทธิภาพดี นั้น เป็นการคาดหวังในอุดมคติ เพราะตามสภาพความเป็นจริงทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของการเรียนการ สอนเต็มกำลังอยู่แล้วเป็นส่วนมาก การเร่งรัด และรวบรัดจึงต้องมีมาตรการที่รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้การตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่นำมาใช้ได้สำหรับบางสถานศึกษาที่มีศักยภาพของการสอน และความสามารถในการเรียนของผู้เรียนที่มีความพร้อมอย่างมาก นอกจากนั้นระดับชั้นของการศึกษา ประเภทของสถานศึกษายังเป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาอีกด้วย

เมื่อ พิจารณาจากบริบททั่วไปตามสภาพที่เป็นอยู่กับผลกระทบเชิงคุณภาพของการจัดการ ศึกษาในบางสถานศึกษาที่ได้รับอุทกภัยอย่างมากแล้ว พอจะอนุมานได้ว่า ภัยจากมหาอุทกภัยครั้งนี้มีผลกระทบกับคุณภาพของการจัดการศึกษาน้อยมาก ไม่เหมือนกับช่วงภาวะของสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้นการปรับลดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการรวบรัด เร่งรัดการเรียนจึงยังไม่มีความจำเป็นมากนัก ประกอบกับเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และสถาบันสอนเสริมหรือกวดวิชา สามารถช่วยรักษาระดับคุณภาพของนักศึกษาไว้ได้โดยเฉพาะผู้ที่จะจบการศึกษา ระดับมัธยมปลายในปีนี้

ดังนั้นนักศึกษาที่จะจบการศึกษาระดับมัธยม ปลายในปีนี้จึงไม่ควรต้องมีความประทับใจเหมือนกับ “รุ่นโทโจ” แต่อยากให้มีความทรงจำที่ดีไว้ว่า ท่านเป็นรุ่นที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 เป็นปี “น้ำมาก” อีกปีหนึ่งเท่านั้น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ผู้เข้าชม : 3004 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4173 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5074 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3318 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3582 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6110 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3240 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3584 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3298 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3477 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11385 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9340 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6353 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5668 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8058 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9009 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5463 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19012 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7137 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5111 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4362 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3971 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3746 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3656 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3870 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4169 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3459 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4147 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3384 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557