[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

          การเปิดเสรีอาเซียน (AEC :ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ส่งผลให้พรมแดนด้านการค้าและบริการที่เคยมีหายไป การเคลื่อนย้าย ถ่ายโอน จะเกิดขึ้นได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการไหลของแรงงาน ทั้งจากภายนอกเข้าในประเทศ หรือการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ หากมีความพร้อมด้านฝีมือและภาษายิ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแรงงานได้
          อาชีวศึกษามีเป้าหมายหลักในการผลิตกำลังคนได้มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ผลิตกำลังคนรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ในปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา82 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ครอบคลุมทุกประเภทวิชา และผลิตกำลังคนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6 หมื่นคน 2.นักศึกษาที่จบการศึกษา  ปี2555 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ 400 คะแนน
          3.มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูผู้บริหาร และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนอาเซียนภูมิภาคละ 1 ครั้ง โดยร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายกับองค์การระหว่างประเทศ สถาบันอาชีวศึกษาในอาเซียน และ 4.ผลิตตำราภาษาอังกฤษแต่ละวิชาชีพให้ทุกสถานศึกษา โดยจะร่วมมือกับภาคเอกชน
          ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาสู่การมีงานทำในประชาคมโลก "อกนิษฐ์ คลังแสง"
          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าเนื่องจากอาชีวศึกษาเน้นเรื่องการผลิตกำลังคนเป็นสำคัญก็จะมุ่ง พัฒนาด้านนี้เป็นหลัก ซึ่งคนที่จบออกไปต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เป็นสากล
          "เด็กอาชีวะจะต้องมีจิตใจที่ดีงามบนความเป็นไทย แต่หัวใจเป็นสากล โดยเราจะบ่มเพาะให้เด็กคิดเก่ง มีทักษะความคิดหลายด้าน เก่งเรื่องการปฏิบัติเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆรวมถึงต้องสื่อสารได้ โดยเรามองว่าเด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้ภาษาของประเทศที่เด็กวางเป้าหมายจะไปทำงาน เรียกได้ว่าเด็กอาชีวะต้องคิดเก่ง ทำเก่ง สื่อสารเก่ง"
          นอกจากนี้ เด็กที่จบไปต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะทำให้อยู่ในแวดวงอาเซียนได้
          ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า จะคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมระดับหนึ่งจำนวน 82 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด 416 แห่ง เป็นสถานศึกษานำร่องเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักที่ทางอาชีวศึกษาเข้าไปลงทุนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็น มาตรฐาน และแบบอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่น ขณะเดียวกันสถานศึกษาอื่นจะให้การสนับสนุนไปพร้อมกัน
          ส่วนคุณสมบัติของโรงเรียนนำร่องต้องตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมหลักที่มีเครือ ข่ายภายในประเทศ และประเทศใกล้เคียง ซึ่งอุตสาหกรรมนั้น ๆ ต้องมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยสถานศึกษานำร่องจะกระจายตามพื้นที่ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะต้องมีผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนองคาพยพให้สถาน ศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องได้
          "เพราะเรามีงบประมาณจำกัดเลยต้องเลือกลงทุนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งหากต่างชาติเข้ามาสอนหรือมาเรียนก็จะลงในสถานศึกษานำร่องก่อน ส่วนสถานศึกษาอื่นอาจอยู่ในรูปแบบการศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตามสถานศึกษาที่ไม่ได้นำร่องแต่ทำดีกว่าก็มี เพราะเขามองว่าตัวเองสามารถทำได้มากกว่า อย่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาที่ดำเนินการไปแล้วโดยเน้นเรื่องทักษะการสื่อ สาร ครูทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ และหากครูคนใดที่สามารถพูดภาษาที่สองอย่างภาษายาวี หรือภาษาตากาล็อกได้ จะให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้เขาเดินไปได้ไกล"
          งบประมาณของโรงเรียนนำร่องจะมีทั้งค่าลงทุนด้านอาคารสถานที่ที่จะรองรับนัก ศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนรวมถึงค่าดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยงบฯของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันถ้าเป็นขนาดใหญ่จะได้งบประมาณ 300 ล้านบาท ถ้าเป็นขนาดเล็กจะได้งบฯน้อยลดหลั่นกันไป ประมาณ 30-40 ล้านบาท ซึ่งขนาดของโรงเรียนนำร่องจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับจำนวนคนจาก ต่างประเทศที่เข้ามา
          นอกจากนี้ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เป็นการทำงานแบบเครือข่ายเพราะภาคเอกชนเป็นฝ่ายที่รับผลผลิตจากอาชีวะ โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกเรื่อง ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์สอนพิเศษ การประเมินผลงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ
          "การผลิตคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ผู้ใช้ต้องร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนดและรับผิดชอบ คือถ้าผู้ใช้อยากได้คนแบบไหน จำนวนเท่าไร ก็มาร่วมกันคิด ส่วนเราในฐานะผู้ผลิตจะดูในรายละเอียดการผลิตเพื่อให้ได้เด็กตามความต้องการ และร่วมรับผิดชอบคือเมื่อเด็กจบไปแล้วต้องได้งานทำเพราะเราร่วมผลิตมาด้วย กัน"
          ถึงจะเป็นการสร้างความพร้อมก่อนเปิดเสรีอาเซียนจริง ๆ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2554 - 1 ม.ค. 2555--

ผู้เข้าชม : 3747 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4232 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5124 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3347 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3621 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6191 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3270 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3625 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3327 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3913 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3514 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11481 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6958 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9445 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6418 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5731 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8129 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9123 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5522 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19104 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7209 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5194 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4417 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4035 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3708 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3928 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4219 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3500 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4216 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3428 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557