พ.ย. 23, 2018, 03:29 pm

ข่าว:

สวัสดีพี่น้องทุกๆท่าน !! หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก หรือ ล็อกอิน สามารถกดที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"


Registration Agreement

                                                                                                                       ระเบียบและข้อตกลง
                                                                                                          ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.

         ด้วย ทีมงาน ครู กศน.ดอทคอม (www.krukorsornor.com) ได้จัดทำเว็บโดยไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพาณิชย์ใดๆ แต่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นสังคมสำหรับการแบ่งปันความรู้ ข่าวสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิก ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปโดยยึดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๓๒ และ ๓๕ ในส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนั้น ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการพิมพ์ข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้กระทำ ซึ่งสมาชิกได้ยอมรับข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเว็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางทีมงาน ครู กศน.ดอทคอม จึงวางระเบียบให้สมาชิกได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. ๒๕๕๔"

ข้อ ๒.ระเบียบนี้บังคับให้สมาชิกใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
"ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน." หมายความว่า  www.krukorsornor.com หรือ www.krukorsornor.com  หรือ ครู กศน.ดอทคอม หรือลักษณะอื่นที่สื่อให้รู้ได้ว่าเป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.
"สมาชิก" หมายความว่า   บุคคลซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกและยอมรับข้อตกลงในการสมัครสมาชิก ซึ่งมีตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่เว็บ ครูผู้ช่วยเว็บ ครู ค.ศ.๑ (I.T) ครู ค.ศ.๒ (I.T) ครู ค.ศ.๓ (I.T) ครู ค.ศ.๔ (I.T) และให้หมายความรวมถึง ผู้ดูแลห้อง (Mod) หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ
"พิมพ์ข้อความ" หมายความว่า การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ การแก้ไขกระทู้ การส่งข้อความหรือPM หรือการกระทำอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
"บุคคลภายนอก" หมายความว่า บุคคลใดๆที่มิได้เป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.
"ข้อมูลส่วนตัว" หมายความว่า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลใดๆที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้

ข้อ ๔.ห้ามมิให้พิมพ์ข้อความที่พาดพิงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย

ข้อ ๕. ห้ามมิให้พิมพ์ข้อความ ให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ เกิดความขัดแย้งกัน และพาดพิงผู้อื่นในทางเสียๆ หายๆ

ข้อ ๖. ห้ามมิให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ในชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. ปรากฏได้ ไปใช้เพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

ข้อ ๗.สมาชิกหรือบุคคลภายนอกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ในชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. ไปเผยในรูปของเอกสารหรือสื่อใดๆหรือให้แสดงผลที่เว็บอื่นได้ ต้องระบุที่มาว่า www.krukorsornor.com

ข้อ ๘.ห้ามมิให้สมาชิกนำข้อความ บทความ ที่ได้จัดไว้ในรูปของเอกสาร หนังสือ รูปภาพ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาพิมพ์ข้อความที่สามารถแสดงผลได้ในชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน.

ข้อ ๙. การนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เป็นสมาชิกไปเผยแพร่จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนตัว

ข้อ ๑๐.ห้ามมิให้สมาชิกพิมพ์ข้อความที่เป็นการ ส่อเสียดหรือให้ร้าย หรือหยาบคาย หมิ่นประมาท หรือข้อความที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แก่สมาชิกผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก

ข้อ ๑๑.ห้ามมิให้สมาชิกพิมพ์ข้อความที่มีลักษณะลามกอนาจารและข้อความนั้นสมาชิกและบุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงได้

ข้อ ๑๒.ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสมาชิกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ข้อ ๑๓. ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กศน. มีสิทธิ์แบนผู้กระทำผิดตามระเบียบนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


                                                                                                   ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                                                                                                  ทีมงานครู กศน.ดอทคอม