[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
 
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง 
ง.มีจริยธรรมต่ำ
ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
 
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู 
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
 
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้อย เพียงใด
 
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
 
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน 
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล 
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
 
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น 
ข. 3 ขั้น 
ค. 4 ขั้น 
ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
 
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
 
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ 
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ 
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
 
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
 
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ 
ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน 
ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
 
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง 
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
 
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน 
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 
ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
 
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา 
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา 
ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
 
 
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คลิก
ไฟล์แนบ : แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
 
ปล.ข้อมูลนี้สืบค้นได้มาจากทางอินเทอร์เน็ต ท่านที่นำไปอ่าน
ควรจะวิเคราะห์ความถูกผิด ด้วยตนเอง ก่อนสรุปว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อใดนะครับ
 
ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด
ครูวันดีครับผม


อ่านต่อ: 
http://www.kruwandee.com/news-id5896.html#ixzz2VW8tu1iH
ผู้เข้าชม : 3766 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2639 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2010 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1968 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2049 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2027 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1942 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1979 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2269 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2464 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2382 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4853 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2942 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3138 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13483 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7997 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10758 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7428 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6668 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9227 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10784 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2283 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2104 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2105 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2059 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1998 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2030 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1981 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1993 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1952 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1944 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]