[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

แนวปฏิบัติสถานศึกษาต้นแบบ

ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

…………………………….

ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ  2554  ให้สถานศึกษาต้นแบบ สำนักงาน กศน. ศึกษาทำความเข้าใจ แนวทางการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ในภาพรวมก่อน จากนั้นให้ศึกษารายละเอียดการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  และการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ  ดังนี้

วิธีการประเมินผลการพัฒนา

1.  ประเมินก่อนเข้ารับการพัฒนา

2.  ประเมินระหว่างการพัฒนา

3.  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา

กรอบการประเมินผลการพัฒนา
ระยะที่ 
1  การพัฒนาสมรรถนะ

1.  ประเมินก่อนการพัฒนาโดยเขียนวิสัยทัศน์ และทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา (Pretest)

2.  ประเมินระหว่างการพัฒนา

2.1  การทดสอบย่อย  3  ครั้ง  (30  คะแนน)

2.2  สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย  21  เรื่อง(งานเดี่ยว)  (20  คะแนน)

·       ได้ความรู้อะไร

·       นำไปประยุกต์อย่างไร

2.3  สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน  (งานกลุ่ม)   (10  คะแนน)

2.4  ประเมินพฤติกรรม  3  ครั้ง  (10  คะแนน)

2.5  การทดสอบหลังการพัฒนา  (30 คะแนน)

                ระยะที่  2  การฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้นแบบ

ประเมินโดยสถานศึกษาต้นแบบ  2  แห่ง  (แห่งละ  150  คะแนน)

ปรับคะแนนเหลือ 100  คะแนน

          ระยะที่  3  การจัดทำและนำเสนอผลงาน

การจัดทำและนำเสนอผลงาน  (รายบุคคล)  (100  คะแนน)

รวมคะแนนการประเมินทั้ง  3  ระยะ  (300  คะแนน)

 

เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาและผ่านหลักสูตร

เกณฑ์การผ่านการพัฒนา  มีรายละเอียด ดังนี้

1.        ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด

2.       ผู้ เข้ารับการพัฒนา  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 2 ส่วน ดังนี้

2.1  ผ่านการประเมินส่วนที่ 1 (ระยะที่ 1และระยะที่ 2) แต่ละระยะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

2.2  ผ่านการประเมินส่วนที่ 2 (ระยะที่ 3 ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

การเตรียมความพร้อม  แนวปฏิบัติ และเกณฑ์การให้คะแนน ของสถานศึกษาต้นแบบ

.

เพื่อให้การฝึกประสบการณ์  ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการดำเนินการมีมาตรฐานของสถานศึกษาต้นแบบ ของสำนักงาน กศน. ตามความมุ่งหมายหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.. กำหนด  จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาต้นแบบ

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก

1.       เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้รับการพัฒนา

2.        เตรียมสถานที่  ให้มีความเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย

             3.   เตรียมวัสดุอุปกรณ์  อำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  พาหนะใน  

                 การเดินทางฝึกประสบการณ์ในพื้นที่ ฯลฯ

          4.   เตรียมข้อมูล   ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  การรายงานประเมินตนเอง (SAR)  และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษา 

-          กำหนดพื้นที่การปฏิบัติ

-          มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-          จัดทำแผนฝึกปฏิบัติ

ขั้นตอนเตรียมความพร้อมระหว่างฝึกปฏิบัติ

1.       ประชุมบุคลากร แนะนำผู้ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอข้อมูล  กศน.อำเภอ

2.       ดำเนินการตามแผนการฝึกปฏิบัติงาน  โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงในการให้ข้อมูล 

3.       ผู้บริหารต้นแบบให้คำปรึกษา

 

ขั้นตอนเตรียมความพร้อมขั้นสรุป  

1.       เตรียมสถานที่ประชุม  อุปกรณ์  เครื่องมือ 

2.       ผู้ฝึกปฏิบัตินำเสนอผลการปฏิบัติงาน

3.       ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ให้ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

4.       ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบประเมินผล

2.  แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ การบริหารงานทั่วไป  

 การฝึกประสบการณ์การบริหารงานทั่วไป ได้แก่  การบริหารจัดการ กศน. อำเภอ      การบริหารจัดการ กศน. ตำบล      การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน    การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ  และการประสานงานภาคีเครือข่าย

การบริหารงานทั่วไป  ใน กศน.อำเภอ มีแนวทางการฝึกปฏิบัติ ดังนี้                                

ผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและบุคลากรของสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้

1.       โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา (ตาม พรบ. กศน.)  

2.       บทบาทภารกิจตามโครงสร้าง  

3.       กฏหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง   

4.       การจัดการงานสำนักงาน   งานธุรการ  งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ    งานแผนงาน/โครงการ  สารสนเทศ  การนิเทศ  

5.       การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  

6.       การประกันคุณภาพสถานศึกษา

การบริหารงานทั่วไป  ใน  กศน. ตำบล      มีแนวทางการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  บุคลากร และลงพื้นที่จริงของสถานศึกษาต้นแบบ

1.  โครงสร้าง กศน.ตำบล ( คณะกรรมการ กศน.ตำบล / องค์กรนักศึกษา /อาสาสมัคร ฯ  /  เครือข่าย)

2.  บทบาท ภารกิจ  หน้าที่ กศน.ตำบล ( แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล      - บทบาทหน้าที่ตามสำนักงาน กศน.กำหนด)

3.  การจัดกิจกรรม กศน.ตำบล ตามเป้าหมายที่กำหนด (  การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ   การศึกษาต่อเนื่อง   เศรษฐกิจพอเพียง   การศึกษาตามอัธยาศัย)

          4.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานทั่วไป  ในการห้องสมุดประชาชน มีแนวทางการฝึกปฏิบัติ  ดังนี้

1.  โครงสร้างการปฏิบัติงาน

                -  ห้องสมุดประชาชน สถานที่ตั้งแยกส่วนกับสถานศึกษา

                -  ห้องสมุดประชาชน ที่สถานที่รวมกับสถานศึกษา

2.  บุคลากร ( ข้าราชการ/ อัตราจ้าง)

3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4.  งบประมาณ

การบริหารงานทั่วไป  ในแหล่งเรียนรู้อื่น มีแนวทางการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

1.  ภาครัฐ/เอกชน แหล่งวิทยาการอื่น

2.  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.  กิจกรรมการพัฒนา (  แผนการบริหารจัดการ   ผลการจัดกิจกรรม)

4.  การยกย่องชมเชย

การบริหารงานทั่วไป  ในการประสานงานภาคีเครือข่าย  มีแนวทางการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

1.  วิธีการประสานงาน     ให้ประสบผลสำเร็จ

2.  การประสานงานการจัดกิจกรรม

3. การจัดทำเอกสารความร่วมมือ( MOU)

3.  แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ การบริหารงบประมาณและแผนงาน

การบริหารงบประมาณ  การดำเนินงานบริหารงบประมาณ ตามกระบวนการ PDCA  ดังนี้

P     -  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

·       ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการสถานศึกษา

·       มอบหมายบุคลากรดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

          ตามกรอบนโยบาย / จุดเน้น

D    -    ดำเนินการวางแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     ให้เป็นไปตามไตรมาสที่ สนง. กศน.กำหนด

C        -    ติดตาม กำกับ การใช้งบประมาณ

A        -    รวบรวม ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณโดยบุคลากร / รายงานผล

4.  แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคลใน กศน.  อำเภอ  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของสถานศึกษาต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างการบริหารงาน , คำสั่งมอบหมายงาน ,แผนผังโครงสร้าง , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ,คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานตามภารกิจ( คำสั่ง เวรยาม  ประกันคุณภาพภายใน  นายทะเบียน  การเงินบัญชีและพัสดุ) ,คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ,สมุดหมายเหตุรายวัน ,สมุดลงเวลา ,สมุดควบคุมวันลา , สมุดขออนุญาตไปราชการ ,สมุดบันทึกเวรยาม  ,สมุดตรวจราชการ ,สมุดบันทึกตรวจเยี่ยม  ,แผนพัฒนาบุคลากร ,บันทึกความดี, แฟ้มสะสมงาน

               

 

การบริหารงานบุคคลใน  กศน.  ตำบล  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ กศน. ตำบลต้นแบบที่เกี่ยวข้อง

กับบุคลากรตามโครงสร้าง  กศน. ตำบล ( หัวหน้า  กศน. ตำบล  คณะกรรมการกศน. ตำบล   ครูอาสา ฯ ครูประจำกลุ่ม  ,วิทยากรวิชาชีพ , องค์กร , นักศึกษา , อาสาสมัคร กศน. ,อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ,ภาคีเครือข่าย  ,ภูมิปัญญา , แหล่งเรียนรู้) คู่มือปฏิบัติงาน กศน.ตำบล ,สมุดลงเวลา ,บันทึกประจำวัน, สมุดนิเทศ ,สมุดตรวจเยี่ยม ,แผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล ,สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน. ตำบล

การบริหารงานบุคคลใน  ห้องสมุดประชาชน  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของห้องสมุดประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย ,บรรณารักษ์ , บรรณารักษ์จ้างเหมา,อาสาสมัครห้องสมุด, คนงานภารโรง,พนักงานทำความสะอาด (ถ้ามี)

การบริหารงานบุคคลใน  แหล่งเรียนรู้  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้า กศน. ตำบล ,ครู กศน.ตำบล ,เจ้าของสถานที่ ,ผู้รับผิดชอบ,ภูมิปัญญา

การบริหารงานบุคคล  ภาคีเครือข่าย แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

·       ภาคีเครือข่ายร่วมจัดได้แก่  เรือนจำ ค่ายทหาร หน่วยงานราชการ  สถานประกอบการ

·       ภาคีเครือข่าย ทั่วไป ได้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น วัด   โรงเรียน สาธารณสุข  ปกครอง  ฯลฯ

·       เครือข่ายที่ให้การสนับสนุน เช่น สำนักงานสถิติจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เทศบาล    องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฯลฯ

5.  แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการใน กศน.  อำเภอ  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของสถานศึกษาต้นแบบเกี่ยวกับ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก),ปรัชญาสถานศึกษา ,แผนการจัดการเรียนรู้ ,กระบวนการจัดการเรียนรู้ ,สื่อการเรียนรู้, การวัดผล ประเมินผลการเรียน ,งานทะเบียน,/การวิจัย,โครงงาน ,งานประกันคุณภาพ ,ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ,  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน , กิจกรรม กพช.                                                                

การบริหารงานวิชาการใน  กศน. ตำบล  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ กศน. ตำบล เกี่ยวกับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ , แผนปฎิบัติการประจำปี  กศน.ตำบล , บันทึกผลการจัดกิจกรรม, หลักสูตรท้องถิ่น , การวัดและประเมินผล, ข้อมูลสารสนเทศ ,สื่อการเรียน การสอน , รายงานการประเมินตนเอง ,รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี ,การวิจัยในชั้นเรียน

 

การบริหารงานวิชาการ ในห้องสมุดประชาชน  แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของห้องสมุดประชาชน เกี่ยวกับ

การวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการ, สนับสนุนสื่อ , การให้บริการค้นคว้าข้อมูลวิชาการ, ระบบหมุนเวียนสื่อ ,ระบบการยืม-คืนหนังสือโดยโปรแกรม PLS.V5 , กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ทำเนียบแหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญา

 การบริหารงานวิชาการในแหล่งเรียนรู้ แนวทางการฝึกประสบการณ์ดังนี้

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ แหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา , หลักสูตรท้องถิ่น , การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้, สื่อ,การวัดผล ประเมินผล , สรุปรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้

6.  แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ การประสานงานภาคึเครือข่าย 

แนวทางการฝึกประสบการณ์ การประสานงานภาคีเครือข่าย โดยศึกษาจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง บุคลากร และภาคีเครือข่าย ของสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้

1.       ทำเนียบเครือข่าย

2.       บันทึกข้อตกลงกับภาคเครือข่าย 

3.       ประชุมสัมมนา  ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา

4.       การนิเทศติตามผลการจัดกิจกรรม

7.  เกณฑ์การให้คะแนน

เพื่อให้การวัดและประเมินผล การฝึกประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  สำหรับผู้รับการประเมินที่มีเวลาครบ  จึงกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้

1.  แบบประเมินพฤติกรรมบุคคล ฯ (ปฏิบัติ 2 )  คะแนนเต็ม 50 คะแนน

     คะแนนสูงสุด   48  คะแนน   และ คะแนนต่ำสุด 43  คะแนน

2.  แบบประเมินรายงานการเรียนรู้จากสภาพจริง (ปฏิบัติ 3 ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

     คะแนนสูงสุด   95  คะแนน  และ คะแนนต่ำสุด   80  คะแนน

 

………………………………….

 

 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

 

 

ผู้เข้าชม : 4367 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4268 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5180 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3372 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6230 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3296 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3664 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3353 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3944 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3544 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11563 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7014 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9513 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6486 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5771 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8193 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9206 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5572 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19151 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7266 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5252 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4468 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4083 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3829 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3742 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3963 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4261 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3531 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4264 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3457 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันจันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]