[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
Webboard
   
 
   

˹���á webboard  : รับสมัครงาน/ประกาศ รับสมัครงาน กศน.  : ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

Topic  :  ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555  ��Ҫ� : 2682 
Start by : เด็ก กศน.
IP : 202.143.132.XXX
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

...........................................

 

           ด้วยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 492/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร

ชื่อตำแหน่ง   ครูอาสาสมัครฯ       กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 

อัตราว่าง   จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน  ตามวุฒิปริญญาตรี

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547

ระยะเวลาจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตานปลายหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติทั่วไป

( 1 ) มีสัญชาติไทย

( 2 ) มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

( 3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

( 4 ) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน

       ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

( 5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง

( 6 ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่

         เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรม  

        อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

3. การสมัคร

                3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2555  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

                3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

( 1 ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวัน

        ปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

( 2 ) สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) พร้อมเอกสารตัวจริงต้นฉบับ

        หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง สำเร็จ

        การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ชุด

( 3 ) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

( 4 ) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล อย่างละ1 ฉบับ

( 5 ) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

                ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

4. เงื่อนไขการสมัคร

                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมกับยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้ นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน

   สมรรถนะ

                5.1 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มกราคม  2555 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

                5.2 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร ณ ห้องประชมศูนย์ฝึกฯ อุตรดิตถ์  ในวันที่  25 มกราคม 2555 ดังนี้

                ภาคเช้า    สอบข้อเขียน         เวลา  09.00- 10.30 น.

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   เวลา 10.35-12.05 น.

- ภาคความรู้ควาสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                ภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์        เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป         

- สอบสัมภาษณ์

 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2555   ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

 

7. เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ

60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า และหากยังได้ คะแนน เท่ากันอีกก็ให้ผู้มีเลขประจำตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับตามเกณฑ์การตัดสิน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2555 ในเวลาราชการ  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่ กรณี

 

9. การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัวที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2555  เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

 

                                ประกาศ ณ วันที่    6   เดือน มกราคม    พ.ศ.2555

 

                                                                                                               

                                                                 (นายอาส  พ้นเหตุ)

                                                                        ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

                                                                                       บริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

 
 
��鹷���ɳ��� google


  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>

�������Դ���

Re ��Ǣ�� :
Ṻ�ٻ��Сͺ : Limit 100 kB
��ͤ��� :  

��ԡ����¹����
������ʷ���ҹ���
����/email :


*** ข้อความที่ท่านได้อ่านเกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติเจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองและถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดกรุณาส่ง email มาที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไปและขอความกรุณาทุกๆ ท่านพี่โพสกรุณาใช้ภาษาที่สุภาพเนื่องด้วยเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับพี่ๆน้องๆ ชาว กศน. เพื่อใช้ในการประสานงานกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะเท่านั้น ขอขอบคุณครับ..


 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว