[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

นิยามศัพท์

          แผน (Plan) เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการกระทำ หรือองค์ประกอบของแผนงาน โครงงานและกิจกรรม ที่ต้องการให้บรรลุจุดหมาย (Ends) ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยมีเป้าประสงค์ (Goals) กำหนดการบรรลุตามขอบเขตของพันธกิจ

          แผนงาน (Program) เป็นแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) ในกลุ่มภารกิจด้านเดียวกัน

          งาน (Program Element) เป็นองค์ประกอบของแผนงานในการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย (Targets) ที่วางไว้

          โครงการ (Project) เป็นองค์ประกอบของแผนงานในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ภายใต้กลยุทธ์ริเริ่มหรือมาตรการให้บรรลุตามเป้าหมาย (Targets) ที่วางไว้

          กิจกรรม (Activity) เป็นองค์ประกอบของงานหรือโครงการในขั้นการดำเนินงานตามกระบวนการที่ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับย่อยของงาน และโครงการ

 

ระดับของการวางแผน

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

         1. ระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็นแผนแม่บทหลักในการกำหนดทิศทางของประเทศได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ที่ส่วนราชการและหน่วยราชการทุกระดับยึดถือเป็นทิศทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาฯ ต่อไป

          2. ระดับกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนขอเงิน) ของ ระดับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ยึดทิศทางมาจากแผนระดับนโยบายตามภารกิจที่รับผิดชอบจัดทำทิศทางการพัฒนา ที่เรียกว่ากลยุทธ์องค์กร เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ของพันธกิจตามที่วิสัยทัศน์กำหนด

          3. ระดับแผนปฏิบัติการ (Operation Planning) เป็นแผนดำเนินการในขั้นปฏิบัติการประจำปีที่ถูกปรับมาจากแผนพัฒนาประจำปี (แผนขอเงิน) ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยการปรับเพิ่ม/ปรับลดภายใต้กลยุทธ์ริเริ่มหรือมาตรการของระดับกลยุทธ์องค์กร ที่จำแนกเป็นแผนงาน โครงการ ช่วงเวลา ทรัพยากรและผู้รับผิดชอบ

          การจัดทำแผนความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการวางแผนในระดับนโยบาย หรือทิศทางของประเทศ ไปสู่บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรฐานการส่งเสริม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เกณฑ์ปริมาณบุคคล เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆและเกณฑ์ปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนขอเงิน) เพื่อ นำมาปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้ทรัพยากรอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตลอดจนใช้จัดการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามกรอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามแนบ

 

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  แผนขอเงินหมายถึงข้อใด

ก. แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

ข. แผนกลยุทธ์

ค. แผนปฏิบัติการประจำปี

ง. แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี

คำตอบ : ง. แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี

 

เหตุผล ; แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีเป็นแผนของบประมาณ เมื่อได้จัดสรรงบประมาณแล้วมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือเรียกแผนใช้เงิน
ผู้เข้าชม : 4274 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4503 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5520 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3893 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6599 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3464 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3510 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4131 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3694 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12187 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7282 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9836 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6726 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6000 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8481 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9543 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5772 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19424 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7562 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5542 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4771 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4380 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4055 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3939 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4200 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4475 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3719 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4566 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3614 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]