[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

หนังสือนำ

ประกาศปกติ 2555

ประกาศพิเศษ 2555

ปฏิทิน 2555

 

. หลักการ

           เพื่อ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้

. นโยบาย

        .๑ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค

        .๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม

        .๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน

       .๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

        .๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

       .๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ

        .๗ สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือ สถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย

อ่านรายละเอียดต่อตามแนบ

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้เป็นบทบาทของใครตามนโยบายการรับนักเรียน ปี2555

  ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  ง. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา

คำตอบ : ข. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เหตุผล :บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

             .๑ ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             .๒ กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้

             .๓ รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง
ผู้เข้าชม : 7065 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4503 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5520 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3893 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6599 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3464 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3510 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4131 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3694 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12187 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7282 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9836 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6726 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6000 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8481 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9543 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5772 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19426 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7562 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5543 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4771 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4380 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4055 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3939 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4200 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4475 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3719 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4566 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3614 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]