[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ตารางเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา  38 ก. (1) และ (2)  มาตรา 38 ข.และมาตรา 38 ค. (1)  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

1.ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา (มาตรา 38 ก. (1) และ(2))  และตำแหน่ง

ศึกษานิเทศก์  (มาตรา 38 ค. (1))  ได้แก่

 

1.1  ครูผู้ช่วย

1.2  ครู

1.3  ศึกษานิเทศก์

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงวุฒิ

 

(เงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท)

ครูเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

ครูชำนาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ/ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ระดับชำนาญการ

ครู/ครูผู้ช่วย

ระดับปฏิบัติการ

 

2.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (มาตรา 38  ข.) ได้แก่

   2.1  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  2.2  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  2.3  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  2.4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  2.5  ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  * 1

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ชำนาญการพิเศษ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  * 2

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เชี่ยวชาญ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

ระดับชำนาญการ

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 3)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 2)

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 3)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 2)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 1)

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  (คศ. 2)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  (คศ. 1)

ระดับชำนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

 

กรณีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   หาก ก.ค.ศ. กำหนด เป็นระดับใด  ให้เทียบตำแหน่ง

หลักข้างต้น


ผู้เข้าชม : 6659 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 1834 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1881 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1821 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6109 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4709 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5747 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3747 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4066 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6906 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3640 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12685 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7521 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10101 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6954 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6227 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8737 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9910 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5977 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19701 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7838 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 1828 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1774 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1778 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1791 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1771 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1776 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1765 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1767 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1762 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1761 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]