[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

การตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อยประจำปีงบประมาณ 2562

         ตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการทําระบบบัญชีหน่วยงานย่อยสําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เบิกเงิน ตรงกับสํานักงานคลังจังหวัด โดยให้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยแทน เพื่อให้ หน่วยงานย่อยขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตรากําลังจํากัด ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางบัญชี และมีการใช้จ่ายเงินไม่มาก  ไม่ต้องมีภาระทางบัญชี เพื่อให้มีเวลากับภารกิจหลักของหน่วยงานได้เต็มที่ ประกอบกับสํานักงาน กศน. ได้จัดทําคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสําหรับ กศน. อําเภอ/เขต สังกัดสํานักงาน กศน. ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์  ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และจากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสํานักงาน กศน. ในเรื่องการเงิน บัญชี และพัสดุตามแผนการตรวจสอบประจําปี ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุพบว่ายังมีการปฏิบัติ ไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีซ้ํา ๆ กันหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

       
การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานที่สําคัญและ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานย่อย เนื่องจากเป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ย่อยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุเป็นงานที่ต้องอาศัยกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานย่อยเป็นไปตาม ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบการควบคุมการเงิน และการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย จึงเป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านการเงินและการบริหาร พัสดุว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบ    การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย สรุปได้ดังนี้............


ดาน์โหลดที่นี่
ผู้เข้าชม : 2046 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2874 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2047 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2007 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2112 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2055 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1999 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2010 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2300 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2498 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2416 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5781 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3217 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3465 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13546 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8046 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10818 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7479 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6710 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9266 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10850 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2331 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2146 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2087 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2024 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2053 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2006 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2019 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1976 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1967 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]