[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 24ก.ค.62-นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) ทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวันให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 กรกฎาคมนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปภาพรวมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2562 แล้วพบว่า การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 8–20 ก.ค..2562 พบว่า มีโรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง จำนวน 4,835 โรง ของจำนวนโรงเรียนที่สำรวจข้อมูล (22,956 โรงเรียน) แยกเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คน จำนวน 789 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.32 มีปัญหาและอุปสรรค คือ โรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แต่งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องการให้มีการเพิ่มงบสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม หรือ โรงเรียนควรหาเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและความร่วมมือในการจัดเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 500 –1,499 คน จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.08 และโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 –2,499 คน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ส่วนใหญ่พบปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีข้อเสนอให้โรงเรียนควบคุมคุณภาพปริมาณของอาหารกลางวัน และโรงเรียนควรหาเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและร่วมมือจัดเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เลขาสพฐ.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำคู่มือการดำเนินงานกองทุนฯ อบรมวิทยากรแกนนำ จัดสรรงบประมาณโครงการทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันด้วย รวมถึง ยังได้มีการกำกับติดตามอาหารกลางวันของนักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาโดยภาพรวมโรงเรียนสามารถจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันทุกโรงเรียน แต่โรงเรียนมีปัญหาการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน หลายประเด็น เช่น งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่สามารถดำเนินโครงการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บางโรงเรียนยังมีการนำงบประมาณไปช่วยเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนขยายโอกาสด้วย อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อมูลสรุปภาพรวมการบริหารจัดการทั้งหมดเสนอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รับทราบและวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่ตรวจพบและเป็นข่าวการทุจริตเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 นั้น โดยในปีการศึกษา 2560 พบว่า โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีการทุจริตเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนปีการศึกษา 2561 พบ โรงเรียนบ้านตานี สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปัญหาที่พบเบิกเงินออกจากบัญชีเงินหมุนเวียนของโรงเรียนนำไปใช้เป็นการส่วนตัว จนทำให้โรงเรียนต้องขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินให้ผู้ปกครองเบิกค่าอุปกรณ์การศึกษาและเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเรียน โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน โดยไม่ได้นำไปใช้เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว วงเงินกว่า 840,000 บาท โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 ทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วงเงิน 200,000 บาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ผู้ปกครองนักเรียน ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน โดยปีการศึกษา 2562 พบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ.แพร่ ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบประมูลอาหารนักเรียน และยังมีโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมฟัน 4 โรงเรียน แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อโรงเรียนได้ เข้าข่ายการกระทำการทุจริต

ในวันเดียวกัน นายสุเทพ ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และกล่าวถึง กรณีของจังหวัดนครราชสีมาที่ ป.ป.ช.ภาค 3 ระบุว่าพบการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ตนได้ประสานกับทาง ป.ป.ช.ภาค 3 ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นโรงเรียนใด เพราะทาง ป.ป.ช.ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลให้ทางเราทราบ บอกว่าเป็นความลับ แต่เชื่อว่าหลังเป็นข่าวแล้วทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันกับเด็กแล้ว แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งที่ปรึกษาลงไปตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมกับผู้อำนวยการเขตการศึกษาแต่ละเขตด้วย ส่วนกรณีที่พบโรงเรียนนำเงินจากงบอาหารกลางวันไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ส่วนการเอาผิดกรณีที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้น ขอตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ก่อน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1845 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2189 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2163 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2120 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6333 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4887 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6000 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3919 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4134 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 7050 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3711 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 13072 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7700 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10337 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7106 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6396 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8932 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10216 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6131 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19912 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8021 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2033 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1926 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1923 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1904 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1870 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1882 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1851 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1855 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1853 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]