[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
         ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖”
         ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป
         ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
                   ๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖
                   ๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗
                   ๓.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘


------------------------------------------------------------------

                 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดำเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ


ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ ๒

       จากแนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1 http://www.krukorsornor.com/knowledge-id460.html ได้จัดข้อสอบให้ทดสอบกันดูไม่ทราบว่าทำกันได้เต็มหรือเปล่า อิอิ วันนี้ครู กศน.ดอทคอม ก็ได้นำมาให้เพื่อนๆ ลองทดสอบกันอีก 56 ข้อ รวมเป็น 106 ข้อ ตอนนี้กำลังรวมรวมชุดที่ 3 กำลัง ออกมาเร็วๆ นี้ อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านสอบได้นะครับ ด้วยความหวังดีจากทีมงานครู กศน.ดอทคอม51. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

        ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

        ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม.

        ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบการเงิน

       จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

52. คณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยปกติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใด

        ก. ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป.

        ข. ข้าราชการระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

        ค. ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

        ง. ข้าราชการระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

53. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

        ก. มีขนาดเดียว                ข. มี 2 ขนาด.       ค. มี 3 ขนาด          ง. มี 4 ขนาด      จ. ระเบียบมิได้ระบุ

 

54. ตราครุฑ ขนาดที่ใช้ในกระดาษบันทึกข้อความมีขนาด

        ก.  ซ.ม.                ข. 1.5  ซ.ม   

         ค.  ซ.ม..                ง.ซ.ม

 

55. มาตรฐานกระดาษ ปกติให้ใช้กระดาษขาว น้ำหนัก

        ก. 50  กรัมต่อตารางเมตร

        ข. 60  กรัมต่อตารางเมตร.

        ค. 70  กรัมต่อตารางเมตร

        ง. 80  กรัมต่อตารางเมตร

 

56. มาตรฐานกระดาษ ปกติใช้กระดาปอนด์ขาวกี่ขนาด

        ก. 3 ขนาด  คือ  เอเอเอ8.

        ข. 2 ขนาด  คือ  เอและ เอ8

        ค. 4 ขนาด  คือ   เอเอเอเอ8

        ง. ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

57. กระดาษครุฑ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

         ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอหรือ เอ8

        ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอหรือ เอ5

        ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ5

        ง. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ4.

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

58. กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

        ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอหรือ เอ8

        ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด  คือ  เอหรือ เอ5.

        ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ4

        ง. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ  เอ5

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

59. มาตรฐาน ซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล กี่ขนาด

        ก.  ขนาด  คือ  ซีซีและซี7

        ข.ขนาด  คือ  ซีซีซีและ ดี แอล

        ค.ขนาด  คือ  ซีซีซี  แอล  และ  ดี  แอล

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

60. ซองหนังสือที่ใช้บรรจุหนังสือกรกะดาษตราครุฑพับ 4 เป็นซองขนาดใด

        ก.  C4                ข. C5.                ค. C6    ง. DL

 

61. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก. นมัสการ.       

        ข. กราบทูล

        ค. ขอกราบทูลนมัสการ

        ง. ขอประทานกราบทูล

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

62. คำขึ้นต้น  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก. นมัสการมายัง

        ข. กราบนมัสการ

        ค. ขอประทานนมัสการ

        ง. นมัสการ.

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

63. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด.

        ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

         ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

        ง. ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

64. คำลงท้าย  หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก. นมัสการด้วยความเคารพ

        ข. นมัสการ.

        ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

        ง. ขอนมัสการด้วยความนับถืออย่างสูง

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

65. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี  ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

        ก. กราบทูล                ข .ขอประทานกราบทูล      

        ค. กราบเรียน.                ง. เรียน               

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

66. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

        ก. กราบทูล                ข .ขอประทานกราบทูล       

        ค. กราบเรียน.             ง. เรียน               

        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

67. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

      ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง.

      ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      ค. ขอแสดงความนับถือ

      ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

      จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

68. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

            ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง.

            ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

            ค. ขอแสดงความนับถือ

            ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

            จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

69. ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่ใช้คำลงท้ายของหนังสือราชการแตกต่างกัน

        ก. ประธานองคมนตรีและประธานศาลฎีกา

        ข. นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฏีกา

        ค. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

        ง. นายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ

        จ. ไม่มีข้อใดถูก.

 

70. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ว่าอย่างไ

        ก. กราบเรียน                 ข. กราบเรียน ฯพณฯ       

          ค. เรียน.                       ง. ขอประทานกราบเรียน         จ. ไม่มีข้อใดถูก

 

71. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า

        ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

        ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ค. ขอแสดงความนับถือ.

        ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง

        จ. ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง

 

72. คำขึ้นต้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้คำว่า

        ก. ถึง                              ข. เรียน.              

        ค. เรียนเสนอ                 ง. กราบเรียน

 

73. ในการเขียนจดหมายราชการ ควรหลีกเลี่ยงข้อใด

        ก. เขียนให้ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ

        ข. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย

        ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร. 

        ง. เขียนให้มีข้อความสุภาพ

 

74. ข้อใดถูกต้องในการเขียนวันที่ตามระเบียบสารบรรณ

        ก.  14 กรกฎาคม 2539.

        ข. วันที่ 14 กรกฎาคม 2539

        ค. 14 ก.ค. 2539

        ง.  14 กรกาคม พ.ศ. 2539

 

75. การจ่าหน้าซองหนังสือส่งให้ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่  

        ก. มุมบนด้านซ้าย ใต้ครุฑ.

        ข. มุมบนด้านซ้าย ข้างครุฑ

        ค. มุมล่างด้านว้าย

        ง. มุมล่างด้านขวา

 

76. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ข้อใดถูกที่สุด

        ก. นายองค์การ  รักท้องถิ่น

        ข. น.ส. สุดสวย  รักบ้าน

        ค. (องค์การ  รักท้องถิ่น)

        ง. (นางสาวสุดสวย  รักบ้าน).

 

77. ในการจัดทำรายงานการประชุมไม่ต้องใส่ข้อใด

        ก. สถานที่ประชุม

        ข. วัน เดือน  ปีที่ประชุม

        ค. เวลาที่เริ่มประชุม

         ง. ประธานในที่ประชุม.

 

78. การกำหนดชื่อ? เรื่อง ? ในหนังสือราชการ

        ก. ถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงชื่อเรื่องเดิม

        ข. ให้ลงเรื่องเต็มของหนังสือ

        ค. ให้ลงเรื่องย่อเป็นใจความสั้นที่สุด

        ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค..

 

79. ในหนังสือภายนอก ด้านล่างซ้าย คือ

        ก. ชื่อที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ.

        ข. ชื่อเจ้าของหนังสือ

        ค. ชื่อตำแหน่งเจ้าของลายมือชื่อ

        ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ค.

 

80. หนังสือเวียน หมายถึง

        ก. หนังสือที่มีข้อความซ้ำๆ กัน ส่งถึงผู้รับคนเดียวกัน

        ข. หนังสือที่มีข้อความอย่างเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก.

        ค. หนังสือที่มีข้อความเป็นแบบมาตรฐาน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก

         ง. หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อส่งข้อความประชาสัมพันธ์

 

81. หนังสือประทับตรา ไม่ควรใช้ในกรณีใด

        ก. ส่งสำเนาหนังสือ

        ข. เตือนเรื่องค้าง

        ค. ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

        ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงิน.

 

82. หลักการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้อง คือข้อใด

        ก. เก็บรวบรวมเรื่องทุกเรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน

        ข. เก็บเอกสารวันที่ล่าสุดไว้ข้างหลัง

        ค. เก็บแยกตามประเภท  หมวดหมู่ของเอกสาร.

        ง. ปล่อยให้เอกสารมีจำนวนมากก่อนจึงนำมาเก็บเข้าแฟ้ม

 

83. ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีสาระที่สำคัญ คือ

        ก. กำหนด  วัน  เดือน  ปี  ที่ประชุม

         ข. กำหนดสถานที่ประชุม

        ค. แจ้งเรื่องที่จะประชุม

        ง. ถูกทุกข้อ.

 

84. ในการจัดทำรายงานการประชุม ให้บันทึกชื่อและตำแหน่ง เรียงตามข้อใด

        ก. ผู้มาประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม.

        ข. ผู้มาประชุม  -  ผู้ขาดการประชุม  -  ผู้ร่วมการประชุม

        ค. ผู้มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม  -  ผู้ไม่มาประชุม 

        ง. ผู้มาประชุม  -  ผู้เข้าร่วมประชุม  -  ผู้ขาดการประชุม

        จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ

 

85. ตามแบบข้อบังคับ กำหนดให้ข้อ 1 เป็น

        ก. วันที่ประกาศใช้ขอบังคับ

        ข. วันที่ขอบังคับมีผลใช้บังคับ

        ค. ชื่อของข้อบังคับ.

        ง. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ

 

86. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ใช้ที่ใช้ถือปฏิบ ัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2506
2. พ.ศ. 2507
3. พ.ศ. 2522
4. พ.ศ. 2526
.


87. รหัสพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
1. กส
2. กก
3. กษ
.
4. กร


88. ส่วนราชการใดที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
1. สำนักพระราชวัง
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4. ถูกทุกข้อ
.


89. รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
1. นร.
2. นธ
3. นม
4. นส
.


90. Aide – Memoire คืออะไร
1. หนังสือกลาง
2. บันทึกช่วยจำ
.
3. บันทึก
4. งานสารบรรณของโรงพยาบาล


91. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. 1 มกราคม 2526
2. 1 มิถุนายน 2526
.
3. 1 ตุลาคม 2526
4. 1 ธันวาคม 2526


92. “ บันทึกช่วยจำคืออะไร
1. หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียด
2. หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3
3. หนังสือที่ใช้สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญ
4. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา
.

93. เลขหนังสือที่ นม 0015 “ ตัวเลข 15 หมายถึงแผนกอะไร
1. ขนส่ง
.
2. ปกครอง
3. สำนักงานจังหวัด
4. ประชาสงเคราะห์

94. “ ทำการแทนใช้ในกรณี
1. อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
.
2. ปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยทำการแทน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดคนใดทำการแทน
4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3


95. ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วนรา ชการ
ที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกที่จะใช้เริ่มจากเลขอะไร
1. 00
2. 15
3. 50
4. 51
.


96. ก่อนที่จะมีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ
1. พ.ศ. 2505
2. พ.ศ. 2506
.
3. พ.ศ. 2507
4. พ.ศ. 2508

97. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดบ้าง
1. ส่วนราชการ
.
2. สถานศึกษาของเอกชน
3. รัฐวิสาหกิจ
 4. ถูกทุกข้อ


98. ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นพิเศษจากหน่วยงานอื่นแ ละมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติ
งานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว ้ ส่วนราชการนั้น จะกระทำ
ได้หรือไม่เพียงไร
1. ย่อมกระทำได้
2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้ความชอบ
.
3. กระทำมิได้
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2


99. ข้อใดมิใช่เป็นความหมายของงานสารบรรณ
1. งานบริหารงานเอกสาร
2. การรับ การส่ง การรักษาเอกสาร
3. การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ
.
4. การยืม การทำลายเอกสาร


100. งานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายความว่าอย่างไร
1. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการด้วยกัน
2. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ และมิใช่ส่วนราชการ
3. งานเกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มตั้งการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม
.
จนถึงการทำลาย

4. ที่กล่าวแล้วไม่มีข้อใดถูก


101. “ บรรณสารหมายถึงอะไร
1. หนังสือราชการ
.
2. สิ่งของ
3. บรรณารักษ์
4. ระเบียบงานสารบรรณ

102. ข้อใดที่ไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
1. รัฐวิสาหกิจ
.
2. สุขาภิบาล
3. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง


103. ข้อใดที่เป็นส่วนราชการ ตามความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
1. สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
2. สภาตำบท
3. สุขาภิบาล
 4. ถูกทุกข้อ
.


104. “ หนังสือในความหมายของระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
1. หนังสือราชการ
.
2. หนังสือทุกประเภท
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


105. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรบรรณ พ.ศ. 2526
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

106. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
.
3. นายกรัฐมนตรี
4. ถูกทั้ง 1 , 2 และ 3
ผู้เข้าชม : 20431 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2815 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1997 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2106 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2049 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2005 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2293 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2494 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2408 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5477 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3151 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3378 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13526 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8032 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10804 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7467 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6701 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9253 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10834 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2320 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2118 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2129 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2079 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2016 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2045 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2001 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2010 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1972 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]