[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1.      ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ คือบุคคลตามข้อใด.

1.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัย

2.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

3.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.      นายกรัฐมนตรี

2.      กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศซึ่งรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจออกบังคับใช้ ต้องดำเนินการตามข้อใด.

1.      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

2.      เมื่อลงนามในประกาศก็ให้ถือบังคับใช้

3.      เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

4.      เมื่อได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

3.      การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายนอกต้องเป็นการดำเนินการโดยบุคคลตามข้อใด.

1.      สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.      บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง

3.      หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

4.      ถูกทุกข้อ 1. และข้อ 2..

4.      หลักในการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. นี้เป็นไปตามข้อใด.

1.      เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน

2.      ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.      พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็ฯไปอย่างต่อเนื่อง

4.      ถูกทุกข้อ.

5.      พ.ร.บ.นี้ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี.

1.      7 ปี              2. 10 ปี                   3.  12  ปี .                4. 15  ปี

6.      รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.นี้กำหนดไว้กี่รูปแบบ.

1.      รูปแบบเดียว    2. 2 รูปแบบ   3. 3 รูปแบบ.   4. 4 รูปแบบ

7.      การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด.

1.      การศึกษาในระบบ

2.      การศึกษานอกระบบ.

3.      การศึกษาตามอัธยาศัย

4.      ถูกทุกข้อ

8.      การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและการประเมินผล เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน.

1.      การศึกษาในระบบ.

2.      การศึกษานอกระบบ

3.      การศึกษาตามอัธยาศัย

4.      ถูกทุกข้อ

9.      การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด.

1.      การศึกษาในระบบ

2.      การศึกษานอกระบบ

3.      การศึกษาตามอัธยาศัย.

4.      ถูกทุกข้อ

10. การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ

1.      มีระดับเดียว             2. 2 ระดับ .              3. 3 ระดับ               4. 4 ระดับ

11. ข้อใดเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.      ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี                   3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      ระดับปริญญาตรี                           4. ถูกเฉพาะข้อ  1. และข้อ 2..

12. ระดับที่กำหนดไว้สำหรับการศึกษาในระบบ คือข้อใด.

1.      การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา.

2.      ระดับปริญญาและระดับต่ำกว่าปริญญา

3.      การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4.      การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการอาชีวศึกษา

13. พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดการศึกษาภาคบังคับไว้จำนวนกี่ปี.

1.      5  ปี             2. 7  ปี                   3. 9  ปี .                   4. 12  ปี

14. เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อมีอายุเท่าใด

1.      ย่างเข้าปีที่ 5                      3. ย่างเข้าปีที่ 9

2.      ย่างเข้าปีที่ 7.                      4. ย่างเข้าปีที่ 11

15. สถานศึกษาตามข้อใดที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.      สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         3. ศูนย์การศึกษา

2.      โรงเรียน                            4. ถูกทุกข้อ.

16. ข้อใดเป็นหลักของแนวการจัดการศึกษา

1.      ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

2.      ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

3.      กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

4.      ถูกทุกข้อ.

17. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. ได้กำหนดให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาและในรูปคณะกรรมการ ไว้กี่องค์กร

1.      2  องค์กร                          3. 4  องค์กร.

2.      3  องค์กร                          4. 5  องค์กร

18. ข้อใดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การศึกษา

1.      สภาการศึกษา

2.      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.      ถูกทุกข้อ.

19. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา

1.      นายกรัฐมนตรี

2.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

3.      รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

4.      เลขาธิการสภาการศึกษา

20. องค์กรตามข้อใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา.

1.      สภาการศึกษา

2.      คระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.      คณะกรรมการการอุดมศึกษา.

21. อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามข้อใด.

1.      นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจประกาศกำหนด

2.      ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี

3.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศกำหนด.

4.      เป็นอำนาจของเลขาธิการสภาการศึกษา

22. หน่วยงานตามข้อใดมีอำนาจยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

1.      คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.

2.      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.      คณะกรรมการการอุดมศึกษา

23. องค์กรตามข้อใดทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

1.      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      คณะกรรมการสถานศึกษา.

3.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.      คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

24. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

1.      ผู้แทนองค์กรชุมชน

2.      ผู้แทนสมคมผู้ประกอบวิชาชีพ

3.      ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

4.      ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา.

25. สถานศึกษาตามข้อใดจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา

1.      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

3.      สถานศึกษาอาชีวศึกษา

4.      ถูกทุกข้อ.

26. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.      หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา

2.      สถานศึกษานั้นๆเอง

3.      กระทรวงศึกษาธิการ

4.      ถูกเฉพาะข้อ 1. และข้อ  2. .

27. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีสถานภาพตามข้อใด

1.      เป็นส่วนราชการ                            3. เป็นรัฐวิสาหกิจ

2.      เป็นองค์การมหาชน                        4. เป็นเอกชน

28. กำหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นไปตามข้อใด

1.      อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆปี

2.      อย่างน้อย 3 ครั้งในทุกๆ 3 ปี

3.      อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี.

4.      อย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละปี

29. กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และสถานศึกษาไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต้องรายงานต่อบุคคลตามข้อใด

1.      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.      คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.      ถูกทุกข้อแล้วแต่กรณีว่าถานศึกษาที่ถูกประเมินอยู่ภายใต้กรรมการคณะใด.

30. องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริการการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

1.      กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกแบบและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.      กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรณยาบรรณของวิชาชีพ

3.      พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

4.      ถูกทุกข้อ.

31. การกำกับดูแลภายในของสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใด

1.      สภาสถานศึกษานั้นๆ.

2.      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.      คณะกรรมการการอุดมศึกษา

32. ข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมการศึกษา

1.      รัฐต้องจัดสรรการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา

2.      รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน

3.      รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4.      ถูกทุกข้อ.

33. การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง

1.      การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.

2.      การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

3.      การศึกษาระดับอุดมศึกษา

4.      ถูกทุกข้อ

34. ข้อใดไม่อยู่ในความหมายของคำว่าสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. นี้

1.      สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                   3. มหาวิทยาลัย

2.      โรงเรียน                                     4. ทุกข้อเป็นสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.นี้.

35. ข้อใดคือ ผู้สอน  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.นี้

1.      ครู                                   3. ผู้บริหารสถานศึกษา

2.      คณาจารย์                          4. ถูกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 2.  .

36. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงข้อใด

1.      บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน

2.      บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป.

3.      บุคลากรซึ้งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

4.      บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน

 

37. คณาจารย์ หมายถึงข้อใด

1.      บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน

2.      บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

3.      บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

4.      บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน.

38. ระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักตามข้อใด

1.      มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.      มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา

3.      การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพและสถาบันสังคมอื่น

4.      ถูกทุกข้อ.

39. สถานศึกษาตามข้อใดไม่ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.      มหาวิทยาลัย.                     3. โรงเรียน

2.      สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         4. ศูนย์การเรียน

40. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง สามารถจัดขึ้นได้ในหน่วยงานตามข้อใด

1.      กระทรวง ทบวง กรม

2.      รัฐวิสาหกิจ

3.      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.      ถูกทุกข้อ.

 

ผู้เข้าชม : 21020 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2702 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2026 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1981 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2080 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2036 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1956 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1991 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2281 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2472 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2389 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5096 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3016 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3211 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13502 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8011 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10776 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7442 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6682 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9237 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10797 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2301 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2109 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2115 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2002 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2035 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1986 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2000 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1959 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1949 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันเสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]