[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

1. ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. นายกรัฐมนตรี

. เป็นโดยตำแหน่งไม่มีการแต่งตั้ง

 

2. การจัดตั้งศาลทั้งหลายต้องออกเป็นกฎหมายใด

. พระราชบัญญัติ.

. พระราชกฤษฎีกา

. พระราชกำหนด

. กฎกระทรวง

 

3. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกกี่คน

. 8.  

. 9

. 12 

. 15

 

4. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา.

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

. 40 ปี

. 45 ปี.

. 50 ปี

. 60 ปี

 

6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 7 ปีวาระเดียว

. 9 ปีวาระเดียว.

. 11 ปี

. 12 ปีวาระเดียว

 

7. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ และเมื่อมีอายุครบกี่ปี

. 60 ปีบริบูรณ์

. 65 ปีบริบูรณ์

. 70 ปีบริบูรณ์.

. 75 ปีบริบูรณ์

 

8. ศาลใดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

. ศาลรัฐธรรมนูญ

. ศาลยุติธรรม.

. ศาลปกครอง

. ศาลทหาร

 

9. ระดับของศาลศาลยุติธรรมมีกี่ชั้น

. 3 ชั้น.

. 5 ชั้น

. 7 ชั้น

. 2 ชั้น

 

10. ข้อใดคือระดับของศาลยุติธรรม

. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา.

. ศาลชั้นต้น ศาลชั้นกลาง และศาลชั้นสูง

. ศาลแขวง  ศาลจังหวัด และศาลกลาง

. ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง และศาลทหาร

 

11. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

. ประธานศาลฎีกา.

. ประธานศาลปกครองสูงสุด

. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

. ไม่มีข้อถูก

 

12. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา.

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม

. ประธานศาลฎีกา

. เลขาธิการสำนักงานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม.

14. ศาลใดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน

. ศาลรัฐธรรมนูญ

. ศาลยุติธรรม

. ศาลปกครอง.

. ศาลทหาร

 

15. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

. ประธานศาลฎีกา

. ประธานศาลปกครองสูงสุด.

. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

.เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

16. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด 1 คน และตุลาการกี่คน

. 10 คน

. 12 คน.

. 15 คน

. 18 คน

 

17. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ1 คน และกรรมการอื่นอีกกี่คน

. 2 คน

. 3 คน

. 4 คน.

. 5 คน

 

18. ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

19. กรรมการการเลือกตั้งมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

. 40 ปี.

. 45 ปี

. 50 ปี

. 60 ปี

 

20. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 7 ปี.

. 9 ปี

. 11 ปี

. 12 ปี

 

21. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

. กำหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง

. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่

. ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ

. ถูกทุกข้อ.

 

22. ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำนวนกี่คน

. 3 คน.

. 5 คน

. 7 คน

. 9 คน

 

23. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา.

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

24. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 4 ปี

. 6 ปี.

. 7 ปี

. 9 ปี

 

25. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

 

26. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอีกกี่คน

. 6 คน

. 8 คน.

. 9 คน

. 12 คน

27. ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

28. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฯ

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา.

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

29. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 4 ปี

. 6 ปี

. 7 ปี

. 9 ปี.

 

30. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกกี่คน

. 4 คน

. 6 คน.

. 8 คน

. 11 คน

 

31. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา.

. ประธานศาลฎีกา

. นายกรัฐมนตรี

 

32. กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 4 ปี

. 6 ปี.

. 7 ปี

. 9 ปี

 

33. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกกี่คน

. 4 คน

. 6 คน.

. 8 คน

. 11 คน

 

34. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 4 ปี

. 6 ปี.

. 7 ปี

. 9 ปี

 

35. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอใดไม่ถูกต้อง

. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ

 

36. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเติมต้องมาจากใคร

. นายกรัฐมนตรี

. คณะรัฐมนตรี.

8. รัฐมนตรี

. ..

 

37. ถ้าต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน

. 20,000 คน 

. 25,000 คน

. 40,000 คน

. 50,000 คน.

38. การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำได้โดยออกเป็นกฎหมายใด

. พระราชบัญญัติ

. พระราชกฤษฎีกา.

. พระราชกำหนด

. กฎกระทรวง

 

39. สภาผู้แทนราษฎรมีรองประธานสภาจำนวนกี่คน

. 1 คน

. 2 คน

. 1 คนหรือ 2 คน .

. 3 คน

 

40. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร

. พระมหากษัตริย์ .

. ประธานวุฒิสภา

. นายกรัฐมนตรี

. เป็นโดยตำแหน่งไม่มีการแต่งตั้ง

 

41. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม

. ไม่น้อยกว่า 1 / 3

. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง.

. ไม่น้อยกว่า 2 / 3

. ไม่น้อยกวา 3 / 4

 

42. ให้ประชุมครั้งแรกภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

. 15 วัน

. 30 วัน.

. 45 วัน

. 60 วัน

 

43. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลากี่วัน

. 90 วัน

. 120 วัน.

. 150 วัน

. ไม่จำกัดเวลา

 

44. ผู้ใดเป็นผู้เรียกเปิดประชุมรัฐสภาและปิดประชุม

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. นายกรัฐมนตรี

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

45.  การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้ออกเป็นกฎหมายใด

. พระราชบัญญัติ

. พระราชกฤษฎีกา.

. พระราชกำหนด

. กฎกระทรวง

 

46. การขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องขอไม่น้อยกว่าเท่าใด

. กึ่งหนึ่ง

. 1 ใน 3.

. 2 ใน 3

. 3 ใน 4

 

47. ใครเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้

. คณะรัฐมนตรี

. .. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

. ถูกทุกข้อ.

 

48. ก่อนนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบภายในกี่วัน

. 15 วัน

. 30 วัน.

. 45 วัน

. 60 วัน

49. การเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คนเข้าชื่อ

. 10,000 คน.

. 20,000 คน

. 25,000 คน

. 50,000 คน

 

50. ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติข้อใดไม่ถูกต้อง

. คณะรัฐมนตรี

. .. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน.

. ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน

 

51. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. ประธานศาลฎีกา

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

52. คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไม่เกินกี่คน

. 32 คน

. 35 คน.

. 38 คน

. 40 คน

53. นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ากี่ปีไม่ได้

. 4 ปี

. 6 ปี

. 8 ปี.

. 12 ปี

 

54. สภาผู้แทนราษฎรต้องให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันประชุมรัฐสภาครั้งแรก

. 15 วัน

. 30 วัน.

. 45 วัน

. 60 วัน

 

55. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี

. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

.เป็นสมาชิกวุฒิสภา.

. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

56. ก่อนที่คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน

. 15 วัน.

. 30 วัน

. 45 วัน

. 60 วัน

 

57. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

. พระมหากษัตริย์

. ประธานวุฒิสภา

. นายกรัฐมนตรี

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร.

 

58. บุคคลใดทรงไว้ซึ่งอำนาจในการประกาศสงคราม ประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก และ ตราพระราชกฤษฎีกา

. พระมหากษัตริย์.

. ประธานวุฒิสภา

. นายกรัฐมนตรี

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

59. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

. ประธานวุฒิสภา

. พระมหากษัตริย์

. นายกรัฐมนตรี

. รัฐมนตรี.

 

60. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานและรองประธานวุฒิสภา ให้กำหนดโดยกฎหมายใด

. พระราชบัญญัติ

. พระราชกฤษฎีกา.

. พระราชกำหนด

. กฎกระทรวง

 

61. การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของหน่วยงานใด

. ศาล.

. สำนักนายกรัฐมนตรี

. สำนักงานกฤษฎีกา

. ถูกทุกข้อ

 

62. .. จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ อภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

. 1 ใน 3

. 1 ใน 4

. 1 ใน 5.

. 1 ใน 6

 

63. .. จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ อภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย

บุคคล

. 1 ใน 3

. 1 ใน 4

. 1 ใน 5

. 1 ใน 6.

 

64. .. จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

. 1 ใน 3.

. 1 ใน 4

. 1 ใน 5

. 1 ใน 6

 

65. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ร่ำรวยผิดปกติ

. 10,000 คน.

. 20,000 คน

. 30,000 คน

. 40,000 คน

66. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด

. 16

. 17

. 18.  

. 19

 

67. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป

. 24 สิงหาคม 2550.

. 18 กันยายน 2550

. 1 ตุลาคม 2550

. 24 ตุลาคม 2550

 

68. ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีทั้งหมด

. 12 หมวด  336 มาตรา

. 14 หมวด  319 มาตรา

. 16 หมวด  309 มาตรา

. 15 หมวด  309 มาตรา.

 

69. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

. พระมหากษัตริย์

. รัฐสภา

. ปวงชนชาวไทย.

. ศาลรัฐธรรมนูญ

 

70. พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงใช้อำนาจผ่านทางใดบ้าง

. รัฐสภา

. คณะรัฐมนตรี

. ศาล

. ถูกทุกข้อ.

 

71. ให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คน

. 16 คน

. 18 คน.

. 24 คน

. 20 คน

 

72. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

. ประธานรัฐสภา.

. พระมหากษัตริย์

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

. นายกรัฐมนตรี

 

73. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

. ประธานรัฐสภา

. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

. ประธานองคมนตรี.

 

74. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรข้อใดถูกต้อง

. ชายมีสิทธิและเสรีภาพมากหญิง

. หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากชาย

. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าคนพิการ

. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน.

 

75. รัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยไม่น้อยกว่ากี่ปี

. 10 ปี

. 12 ปี.

. 15 ปี

. 18 ปี

 

76. บุคคลตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไป โดยไม่มีรายได้เพียงพอ แก่การยังชีพอาจมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากรัฐ

. 60 ปี.

. 70 ปี

. 75 ปีขึ้นไป

. 55 ปี

 

77. ข้อใดเป็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกต้อง

. มาจากการเลือกตั้ง   

. มาจากการสรรหา

. มาจากการเลือกตั้ง   และ มาจากการสรรหา.

. มาจากการแต่งตั้ง

 

78. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ให้มีสมาชิกวุฒิสภากี่คน

. 150 คน.

. 160 คน

. 180 คน

. 420 คน

 

79. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน

. 74 คน

. 75 คน

. 76 คน.

. 150 คน

 

80. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาตั้งมีจำนวนกี่คน

. 74 คน.

. 75 คน

. 76 คน

. 150 คน

 

81. สมาชิกวุฒิสภามีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

. 4 ปี

. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ

. 6 ปีวาระเดียว.

. 3 ปี วาระเดียว

 

82. ..ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน

. 30 วัน.

. 45 วัน

. 60 วัน

. 75 วัน

 

83. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเมื่อสิ้นสุดวาระต้องให้มีการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

. 30 วัน

. 45 วัน

. 60 วัน.

. 75 วัน

 

84. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

. บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.

. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร

. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

. ให้ความเห็นชอบในการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

85. คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

. 35 ปี

. 40 ปี.

. 45 ปี

. 60 ปี

 

86. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน

. 420 คน

. 480 คน

. 400 คน

. 390 คน.

 

87. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวนกี่คน

. 80 คน

. 400 คน.

. 420 คน

. 320 คน

 

88. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวนกี่คน

. 80 คน.

. 400 คน

. 420 คน

. 320 คน

 

89. การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มจังหวัด

. 10 กลุ่มจังหวัด

. 8 กลุ่มจังหวัด.

. 76 กลุ่มจังหวัด

. 12 กลุ่มจังหวัด

 

90. การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้แบ่งออกเป็นกลุ่มจังหวัด และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กี่คน

. 8 คน

. 10 คน.

. 76 คน

. 480 คน

 

91. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง.

. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรค

.  เป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 60 วัน

 

92. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

. แปลงสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์

. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง.

. ถูกทุกข้อ

 

93. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

. วันสมัครเลือกตั้ง

. วันเลือกตั้ง.

. วันประกาศผลการเลือกตั้ง

. วันที่ กกต. ประกาศรับรอง

 

94. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเพราะครบวาระให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน

. 45 วัน.

. 45 แต่ไม่เกิน 60 วัน

. 60 วัน

. 90 วันนับแต่วันสิ้นสุด

 

95. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเพราะยุบสภาให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน

. 45 วัน

. 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน.

. 60 วัน

. 90 วันนับแต่วันสิ้นสุด

ผู้เข้าชม : 28243 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2815 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1997 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2106 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2049 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2005 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2293 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2494 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2408 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5477 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3151 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3378 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13526 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8032 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10804 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7467 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6701 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9253 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10834 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2320 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2118 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2129 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2079 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2016 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2045 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2001 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2010 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1972 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันจันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]