[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่3

โพสต์6 เม.ย. 2554, 06:53โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2554, 06:57 ]
 

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2554

ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)

ความรอบรู้ทั่วไป 50 คะแนน)
 

61.คกก.ตามข้อใดที่มีหน้าที่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ

     จัดงานวันครู?

             ก.กพท.

             ข.ก.ต.ป.น.

             ค.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.

             ง.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.

62.เด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  2546 ตรงกับข้อใด?

            ก.อายุ 18 ปี

            ข.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

            ค.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

            ง.อายุ 18 ปี บริบูรณ์

63.ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  2546 ควรมี คกก.ผู้หญิงตามข้อใด?

             ก.ใน 2

             ข.ใน 3

             ค.ใน 3

             ง.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

64.ร้านค้าที่ขายบุหรี่ หรือสุรา ให้กับเด็ก จะมีความผิดตามข้อใด?

            ก.จำคุกไม่เกิน เดือน

            ข.จำคุกไม่เกิน เดือน

            ค.ปรับไม่เกิน หมื่นบาท

            ง.จำคุกไม่เกิน เดือน หรือปรับไม่เกิน หมื่นบาท

65.กองทุนครูของแผ่นดิน จัดตั้งตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

     ในมาตราใด ?

            ก.มาตรา 10

            ข.มาตรา 15

            ค.มาตรา 22

            ง.มาตรา 52

66.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนครูขอแผ่นดิน?

            ก.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ข.ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูที่สอนดี

            ค.เป็นทุนในการศึกษา และวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

            ง.สนับสนุน พัฒนาครูในพื้นที่ รร.ขนาดเล็กและกันดาร

67.อัตราเงินเดือนครูผู้ช่วย ตาม พรบ.เงินเดือน และวิทยฐานะครูฯ

     2554 ตรงกับข้อใด?

     ก.7,940 บ.

     ข.8,340 บ.

     ค.8,700 บ.

     ง.9,700 บ.

68.อัตราเงินเดือน ขรก.ครูฯตาม พรบ.เงินเดือน และวิทยฐานะครูฯ

     2554 สูงสุดตรงกับข้อใด ?

           ก.69,810 บ.

           ข.66,480 บ.

           ค.64,340 บ.

           ง.62,760 บ.

69.ครม.มีมติ เมษายน 2554 ให้ปรับเงินเดือนของ ขรก.ทุกประเภท

     ตามดัชนีค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามข้อใด ?

            ก.%

            ข.%

            ค.%

            ง.13%

70.เด็กพิการได้รับการศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามข้อใด?

            ก.อนุบาล-ม.3

            ข.อนุบาล-ม.6

            ค.อนุบาล-ปริญญาตรี

            ง.อนุบาล-ปริญญาโท

71.รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับคนพิการตามข้อใด?

           ก.มากกว่า แต่ไม่เกิน เท่าของ น.ร.ทั่วไป

           ข.มากกว่า แต่ไม่เกิน เท่าของ น.ร.ทั่วไป

           ค.มากกว่า แต่ไม่เกิน เท่าของ น.ร.ทั่วไป

           ง.มากกว่า แต่ไม่เกิน เท่าของ น.ร.ทั่วไป

72.สถานศึกษาที่ปฎิเสธการรับเด็กพิการเข้าเรียนในสถานศึกษา

     ให้ถือว่าเป็นการปฎิบัติตามข้อใด?

            ก.ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

            ข.ละเลยการปฎิบัติหน้าที่

            ค.เลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม

            ง.ปฎิบัติโดยมิชอบตามกฎหมาย

73.รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษ น.ร./น.ศ.2548 มีกี่สถาน ?

           ก.สถาน

           ข.สถาน

           ค.สถาน

           ง.สถาน

74.ข้อใดไม่ใช่โทษตาม รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษ น.ร./น.ศ.2548 ?

           ก.ว่ากล่าวตักเตือน

           ข.ภาคทัณฑ์

           ค.ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนความประพฤติ

           ง.พักการเรียน

75.น.ร.ที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อ

     ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ข้อใดมีอำนาจสั่งพักการเรียนได้ไม่เกิน

     7 วัน ?

           ก.ผู้บริหารสถานศึกษา

           ข.ครูฝ่ายปกครอง

           ค.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

76.ลาประเภทใดที่ไม่ต้องรออนุญาต ?

                   ก.การเข้ารับการเตรียมพล

                   ข.การลาคลอดบุตร

                   ค.การลาพักผ่อน

                   ง.การลาศึกษาต่อ

77.การลาประเภทใดที่ผู้บริหารสามารถเรียกตัวให้กับมาปฏิบัติ

     หน้าที่ได้  ?

                ก.ลาป่วย

                ข.ลากิจส่วนตัว

                ค.ลาคลอดบุตร

                ง.ลาศึกษาต่อ

78.ถ้าท่านได้รับบรรจุ แต่งตั้งเป็น ขรก.ครูฯ ในปีแรกจะมีสิทธิการลาได้

     ตามข้อใด?

              ก.ไม่เกิน 10 วัน

              ข.ไม่เกิน 10 วันทำการ

              ค.ไม่เกิน 15 วัน

               ง.ไม่เกิน 15 วันทำการ

79.ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาและกลับหลังเวลาตามข้อใด ?

           ก.ถึงก่อน 08.10 น.กลับหลังเวลา 16.45 น.

           ข.ถึงก่อน 08.15 น.กลับหลังเวลา 16.45 น.

           ค.ถึงก่อน 08.20 น.กลับหลังเวลา16.45 น.

           ง.ถึงก่อน 08.30 น.กลับหลังเวลา 16.30 น.

         80.ปีที่ น.ร.เข้าเรียนให้นับตามข้อใด ?

                     ก.ปีปฏิทิน

                     ข.ปีงบประมาณ

                     ค.ปีการศึกษา

                      ง.ปี คศ.

81.เด็กขาดเรียนเกิน วัน ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ให้ปรับ

     ตามข้อใด ?

         ก.ไม่เกิน 500 บาท

         ข. ไม่เกิน1,000 บาท

         ค.ไม่เกิน 1,500 บาท

          ง.ไม่เกิน10,000 บาท

82.หนังสือสั่งการข้อใดที่ผู้มีอำนาจวางไว้จะอาศัยกฎหมายหรือ

      ไม่ก็ได้ ?

                ก.คำสั่ง

                ข.ระเบียบ

                ค.ข้อบังคับ

                ง.ประกาศ

83.หนังสือข้อใดที่ต้องใช้ตราครุฑ ?

                ก.ระเบียบ

                ข.ประกาศ

                ค.แถลงการณ์

                ง.ข่าว

84.หนังสือ ด่วนมาก  สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามข้อใด ?

                ก.ทันที

                ข.โดยเร็ว

                ค.เร็ว

               ง.เร็วกว่าปกติ

85.หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาได้

      ตามข้อใด ?

                ก.ให้พรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้ง

                ข.จัดกีฬาชนไก่

                ค.จัดดิสโก้เธค

                ง.จัดโคโยตี้

86.ค่าบำรุงน้ำ  ไฟ  ในการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่จัดเป็นเงิน

     ตามข้อใด ?

                ก.เงินรายได้แผ่นดิน

                ข.เงินงบประมาณ

                ค.เงินรายได้สถานศึกษา

                ง.เงินอุดหนุน

87.ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจอนุญาตการใช้อาคารสถานที่ของ

     สถานศึกษาตามข้อใด ?

                ก.ไม่เกิน 15  วัน

                ข.ไม่เกิน 9  วัน

                ค.ไม่เกิน 7  วัน

                ง.ไม่เกิน 5  วัน

88.วันสำคัญข้อใดไม่ต้องชักและประดับธงชาติ ?

                ก.วันสงกรานต์

                ข.วันปิยมหาราช

                ค.วันสหประชาชาติ

                ง.วันรัฐธรรมนูญ

89.เมื่อสถานศึกษาลดธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาติขึ้นให้ถึงยอดเสา

     ก่อนแล้วจึงชักธงลงมาตามปกติในข้อใด?

                ก.ชักธงขึ้น 1 ใน 2  จากยอดเสา

                ข.ชักธงขึ้น 1 ใน 3  จากยอดเสา

                ค.ชักธงขึ้น 2 ใน 2  จากยอดเสา

                ง.ชักธงขึ้น 2  ใน 3  จากยอดเสา

90.โทษนักเรียนมีกี่สถาน ?

                ก.  2  สถาน

                ข.  3  สถาน

                ค.  4  สถาน

                ง.  5  สถาน

 
ผู้เข้าชม : 6460 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2247 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1938 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1917 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1901 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1927 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2209 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2391 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2341 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2849 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2357 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2484 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13351 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7910 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10627 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7326 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6579 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9140 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10592 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2210 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2061 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2058 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2009 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1956 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1984 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1937 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1943 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]