[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

76.  ประกาศ ลำไย ขยันสอน อายุ 59 ปี อาจารย์ 2 ระดับ 6โรงเรียนบ้านหนองเสือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทยเนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง
                                                             ขอแสดงความยินดี
                                                               สปอ. ชายแดน
     ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
       ก. เหมาะสมแล้วที่ครูลำไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
       ข. ครูที่ทำความดีควรได้รับรางวัล
       ค. ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลำไย
       ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างครูลำไย
       
77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ ทำให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป ห่วงยศ    ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
        ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญ
       ข. เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทำเช่นนั้น
        ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
        ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน

78. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
        ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือก ตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
        ข. ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
       ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
       ง. อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
       
79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
       ก. หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
       ข. หมู่บ้านแสมดำได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
       ค. หมู่บ้านสมอลายมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
      ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน

80. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา
     ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกัน เธอมีความเห็นอย่างไร
     ถ้าท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร?
         ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
         ข. ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
         ค. เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
         ง. เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
 
81. จากคำกล่าวที่ว่าสายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก
       ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
          ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
          ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
          ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
          ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้

82. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
      สอนนักเรียน
     ครูนิดา  :  เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
     ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
     ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
     จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก.      ครูปราณี      ข. ครูนิดา      ค.ครูสมชาย      ง. ครูมานะ


83. “ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
   ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง         ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
   ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู         ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี

84. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
       อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
       ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก.      นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์         
ข.      การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค.      ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง.       ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์

85. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
   ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
   ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
   ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
   ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก

86. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่านได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
   ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
   ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
   ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
   ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล

87. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว
      ...........ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่
      ...........ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู
      ...........รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ
       .......... ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ
      ............จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา
      ...........ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสำเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ
      ...........ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู
      ท่านคิดว่าความเป็นครูของคนนี้เกิดได้อย่างไร?
   ก. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน      ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
   ค. จากอิทธิพลของสังคม               ง. จากความคาดหวังของพ่อแม่

88. อาจารย์นภดลเล่าว่าผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดูภรรยาที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทำหรือครับ ผมของดและตัดออกโดยสิ้นเชิงเพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคำเชิญก็เช่นกัน ผมขอให้ลูกศิษย์ตัดสินใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคงช่วยเหลืออยู่ แต่ขอให้เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนำ แต่ไม่ใช่ทำการบ้านแทนกันท่านคิดว่าอาจารย์นภดลเป็นคนเช่นไร?
   ก.   เห็นแก่ตัว รักครอบครัว            ข. พูดเก่ง สร้างภาพ
   ค.   มักน้อย สมถะ               ง. มีเหตุผล รับผิดชอบ

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?
   ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
   ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
   ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
   ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ

 90. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด
        ก. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง
        ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
        ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
        ง. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน

91. ข้อความในข้อใดกล่าวถึงโอลิมปิกวิชาการไม่ถูกต้อง?
        ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
        ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
        ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี

92. ขณะที่ครูสมศรีดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมนแอบดูคำตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก.ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ
ข.แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
ค.ว่ากล่าวตักเตือน แล้วเก็บข้อสอบคืนทันที
ง.ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ

93. ครูนพมาศ :ด.ช.แดง นักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย 
      ไม่ค่อยส่งการบ้าน

       ครูสมศรี :อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้ว แกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย  เด็กจึงไม่สบายใจ คงต้องให้กำลังใจแกหน่อยคำสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด
ก.   ความรับผิดชอบ                                ข. ความเอื้ออาทร               
ค.   ความเป็นผู้นำทางปัญญา                   ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์

94. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร?
        ก. ทำให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น                        ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
        ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ                                ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์

95. ครูนิภา: ขยันขันแข็ง ใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม
      ครูวีระ : พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
      ครูนารี : แต่งตัวสวยใจดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
      ครูวิชิต : เข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ
      ท่านชื่นชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากที่สุด?
        ก. ครูนารี กับ ครูวีระ                                ข. ครูวีระ กับ ครูนารี
        ค. ครูนารี กับครูวิชิต                                ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา

96. นักเรียน : อาจารย์ครับผมทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน อยากมากเลยครับ คงต้องใช้เวลามากว่าที่อาจารย์กำหนด
      อาจารย์ : ...........................................................
      ท่านคิดว่าคำตอบข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด
        ก. เธอทำเสร็จแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็แล้วกัน เพราะต้องส่งงานตามเวลา
        ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลย ทำไมเขาจึงทำเสร็จล่ะ
        ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
        ง. เถอะน่า พยายามเข้า เดี๋ยวก็ทำเสร็จเอง พยายามหน่อย
      
97. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ
      ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร?
    ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก
    ข.เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
    ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา
    ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไข

98. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม
      ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะทำอย่างไร?
        ก. ทำใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง
        ข. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสำคัญกับลูกให้มากขึ้น
       ค. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว
        ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น

99. ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฝึกหัดครูได้ลงมติว่า ในอนาคตคนที่จะต้องใช้ระยะเวลาเรียน
      ถึง 5 ปีและได้รับเงินเดือนสูขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
        ก. เมื่อใช้เวลาเรียนมากขึ้นย่อมมีค่าความสามารถสูงขึ้น
        ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี
        ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำ
        ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่ต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตสำนึกของความเป็นครู
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1 
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2  
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3 


ผู้เข้าชม : 8367 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2331 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1991 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1996 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1944 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2239 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2419 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2349 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3686 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2578 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2757 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13401 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7944 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10677 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7359 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6626 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9180 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10664 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2240 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2077 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2076 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2028 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1976 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1999 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1952 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1928 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]