[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 ข้อสอบสำหรับสอบแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ  สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้  ชุดที่ 2


26)
ผู้ที่เสนอทฤษฎี Expectancy Theory ซึ่งมุ่งศึกษาว่า เมื่อมนุษย์มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเงื่อนไขที่กำหนดว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมเพื่อผ่อนคลายความต้องการนั้นหรือไม่ ก็คือ ความคาดหวัง เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมใดๆนั้น ได้แก่

                1. McGregor         2.Maslow             3. Vroom               4. Herzberg           5. Chester I. Barnard

27) คำว่า “Communis” ซึ่งเป็นภาษาละติน อันเป็นรากคำศัพท์ของคำว่า “ Communication” แปลว่าอะไร
                1. การสื่อสาร                        2. การสร้างอย่างสามัญ
                3. กฎเกณฑ์                           4. การติดต่อกัน                                    5. ข่าวสาร

28) การติดต่อสื่อสารแบบธรรมดาและง่ายที่สุด คือ
                1. การส่งจดหมาย(Mail)                                     2. การโทรศัพท์(Telephone)
                3. การโทรเลข(Telegrame)                 4. การใช้นกพิราบสื่อสาร(Peageon)
                5. การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ( Face-to-Face)         30) ผู้บังคับบัญชาที่ถือว่า ผู้ช่วย หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ช่วยของหัวหน้า และช่วยให้งานของหัวหน้าสำเร็จไม่ใช่งานของตนสำเร็จคือผู้นำแบบ
                1. แบบอัตตนิยม(Autocratic Leaders)                              2. แบบเสรีนิยม(Laissez-fairs Leaders)
                3. แบบประชาธิปไตย(Democratic Leaders)   4. แบบปฏิฐาน( Positive- Leaders)
                5. ไม่มีข้อถูก

 

31) ผู้ที่ให้คำจำกัดความของการติดต่อสื่อสารว่าใครพูดอะไร ในช่องทางใด กับใคร ได้ผลอย่างใด?” คือ
                1. Redfield            2.Siffin                  3.Moravec            4.Lasswell            5.Whyle Jr.

32) ข้อใดผิด
                1. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y: McGregor
                2. Hierarchy of Needs Theory: Maslow
                3. New Public Administration : Wilson
                4. Hawthorne Experiment : Mayo
                5. Scientific Management :Taylor

33) ในเทคนิคการบริหารแบบ PERT (Program Evaluation and Review Technique) นั้น Critical Path หรือสายงานวิกฤตนั้น หมายถึง
                1. สายงานที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
                2. สายงานที่ยาวที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
                3. สายงานที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
                4. สายงานที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
                5. สายงานที่สิ้นเปลืองที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

34) ตามเทคนิคการบริหาร โดยใช้ Gant’s Chart ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางนั้นการกำหนดเวลาจะอยู่ในตารางแนวใด
                1. แนวดิ่ง                                               2. แนวเฉียง
                3. แนวตั้ง                                               4. แนวนอน
                5. อยู่แนวใดก็ได้

35) ตามเทคนิคกลุ่มกิจกรรมคิวซี(QCC) แผนภูมิที่มีลักษณะกราฟเส้นที่มีเส้นขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างกำกับไว้เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่เรียกว่า
                1. แผนภูมิควบคุม(Control Chart)                     2. แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram)
                3. แผนภูมิการกระจาย(Scatter Diagram)         4. แผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram)
                5. ไม่มีข้อถูก
36) ตามเทคนิคการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) คำว่าเป้าหมาย คือ
                1. การกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จล่วงหน้า
                2. วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงาน เเอ๊คคอร์นเนอร์ดอทคอม
                3. การแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลงานจะต้องกระทำให้สำเร็จว่ามีคุณลักษณะอย่างไรต้องกระทำให้สำเร็จเมื่อใด และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด
                4. การกำหนดสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จโดยมุ่งเน้นประเด็นที่ต้องการอย่างชัดเจน
                5. ถูกทุกข้อ

37) ตามทฤษฎีกระบวนการบริหาร “ POSDCORB Modes” หลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) และการจูงใจ (Motivation) จัดอยู่ในกระบวนการบริหารขั้นตอนใด
                1. Organizing                       2.Staffing                             3.Directing                          
                4.Coordinating                   5.อยู่ได้ในทุกขั้นตอน

38) ข้อใดถูก  
                1. Maslow: x-y Theory          2. Taylor: POSDCOLD
                3. Easton: QCC.                   4. Minnowbrook: New Pa


40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน(Man-power Planning)
                1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ
                3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน
                5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า
                1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น
                3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด
                5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ
                1. ตำรวจ อัยการ ศาลราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา
                3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้
                4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
                1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย2. นายอำเภอตะพานหิน
                3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์
                5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง
                1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด
                2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
                3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า
                4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
                5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด
                1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา
                3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย                                             5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่าระบบ 2 พรรคมากที่สุด
                1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น
                2. มีพรรคการเมืองหลายพรรคและมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล
                3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล
                4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน
                5. มีพรรคการเมือง 2 พรรคและเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มย่อมาจาก
                1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax
                3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax
                5.Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุดคือ
                1.ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ภาคทัณฑ์

49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)
                1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี  
                2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล
                3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล
                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
                5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้นมีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย
                1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
                2. กระทรวงอุตสาหกรรม
                3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
                5. การพลังงานแห่งชาติ


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชม : 24963 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2331 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1991 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1996 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1944 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2239 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2419 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2349 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3686 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2578 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2758 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13401 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7944 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10677 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7359 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6626 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9180 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10664 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2240 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2077 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2076 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2028 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1976 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1999 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1952 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1928 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]