[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 ข้อสอบสำหรับสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ  สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้  ชุดที่ 3


51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้นนายจ้าง
                1. จ้างแรงงานมากขึ้น
                2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
                3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น
                4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง
                5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด
                1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์
                3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ
                1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก
                3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทยเริ่มมีใช้ในสมัยใด
                1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
                3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
                5. สมัยธนบุรี
55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)
                1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย
                3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก
                5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชนคือ
                1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ
                2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ
                3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ
                4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ
                5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็นกรมช่างสิบหมู่

                1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ
                1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
                2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน
                3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
                4. เพื่อหวังกำไร
                5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปีมหาดไทย
                1. 1 เมษายน 2533                                2.1 เมษายน 2534
                3.1 เมษายน 2535                                4.1 เมษายน 2537
                5.1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยเป็นคำขวัญที่เกิดจาก
                1.พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา
                3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง
                5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
                1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
                2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร
                3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล
                4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง
                5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.)ของกระทรวงมหาดไทย คือ
                1. ต่อต้านการซื้อเสียงหลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง
                2. ขายเสียงขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ
                3. เลือกตั้งทุกครั้งยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์
                4. เลือกตั้งทั้งทีเลือกคนดี เข้าสภา
                5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
                1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
                3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง
                5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมืองโดยทั่วไป หมายถึง
                1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง
                2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปูทางสู่อำนาจแล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่
                3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง
                4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร
                5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี
                1. National Income                             2.Net National Income      
                3.Personal Income                              4.Gross National Product
                5. National Gross Income                  

67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด
                1. ปัญหาประชากร                              

                2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
                3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่
                4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม
                5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า.....มาจากวิชาชีววิทยา
                1. Etiology                                            2.Endology
                3.Ecology                                            4.Environmentology                         5.Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด
                1.ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี
                3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด
                5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชนมีผลเสีย คือ
                1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ
                2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย
                3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง
                4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
                5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้\
                1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า
                3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต
                5. ภาษีสรรพากร

72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด
                1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป
                2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ
                3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็นศาลเตี้ย
                4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของรสช.
                5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี
                1.พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวงเเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม
                1. 16 คน                2.22 คน                3.18 คน                4.19 คน                5.20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี
                1.1 กรกฎาคม                       2.10 กรกฎาคม
                3.13 กรกฎาคม                    4.1 สิงหาคม                         5.10 สิงหาคม        
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชม : 16477 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2331 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1991 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1996 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1944 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2239 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2419 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2349 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3687 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2578 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2758 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13401 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7944 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10677 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7359 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6626 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9180 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10664 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2240 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2077 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2076 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2028 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1976 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1999 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1952 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1928 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]