[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑(.. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

. ความนำ

         การจัดทำแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนา ฯฉบับที่ ๑๐ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ (.. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ (.. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ สำหรับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ (.. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ยังคงน้อมนำปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ - ๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน

          ในระยะของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖ - ๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคมสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความสำเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓__ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยาก จนลดลง แต่ต้องให้ความสำคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จาก การพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

              การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ (.. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านราละเอียดต่อตามแนบ

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญ : พระบรมราชโองการประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ” กล่าวไว้ในส่วนใดของแผนฯ11

    ก. วิสัยทัศน์

    ข. พันธกิจ

    ค. เป้าหมาย

    ง. กลยุทธ์

คำตอบ : ข. พันธกิจ

 

เหตุผล ; วิสัยทัศน์สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  

             พันธกิจ  - สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

                        - พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

                        - พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

                       - สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าชม : 5970 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3956 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2319 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2204 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2840 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2246 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2186 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2468 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2794 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2553 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10837 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5390 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5912 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13932 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8401 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11272 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7860 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6954 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9612 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11703 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2666 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2320 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2427 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2287 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2244 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2231 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2178 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2210 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2061 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2068 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557