[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
: นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2555
+โพสเมื่อ วัน พุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
  Tag : สอบ ผอ. รอง.ผอ: สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


  

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

หนังสือนำ

ประกาศปกติ 2555

ประกาศพิเศษ 2555

ปฏิทิน 2555

 

. หลักการ

           เพื่อ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้

. นโยบาย

         .๑ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค

         .๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม

         .๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน

        .๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

         .๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

        .๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ

         .๗ สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือ สถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย

อ่านรายละเอียดต่อตามแนบ

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้เป็นบทบาทของใครตามนโยบายการรับนักเรียน ปี2555

  ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ข. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  ง. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา

คำตอบ : ข. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เหตุผล :บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

              .๑ ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

              .๒ กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้

              .๓ รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง
  


   เข้าชม : 4716   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

1.ให้ทุกจังหวัดกรอกรายวิชาเลือกที่จะเปิดในภาค 1-2/59 ออนไลน์ ภายใน 30 ธ.ค.58, 2.ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ 3.ครูทุกคนต้องได้ตามเกณฑ์ไหม ( ตำบลเดียวมีครู กศน.ตำบล 5 คน ), 4.งบ EP
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 59
1.ใน 1 กลุ่มมี นศ. 2 ระดับชั้นได้ไหม, 2.ข้าราชการครูไม่มี นศ.เป็นของตนเองได้ไหม, 3.ใครจะลงคำรับรองฯถ้าข้าราชการครูเป็นครูประจำกลุ่ม นศ.ของ กศน.ตำบล
1.ค่าขีดจำกัดล่าง สอบปลายภาค 1/58, 2.เทียบโอนแล้วถ้าเหลือ 26 หน่วยกิต จะเรียนให้จบในเทอมเดียวได้ไหม, 3.การแก้ไข/อัพ ข้อมูล นศ.
กศน.จ.บึงกาฬ รับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ ๑ อัตรา (16-20 พฤศจิกายน 2558)
กศน.บึงกาฬ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558
ข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุม ( สุโขทัย ) โดยท่าน ผอ.กจ.กศน. 12 พ.ย.58
ข้อสั่งการจากที่ประชุม จ.สุโขทัย และ
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ความรับผิดชอบของครูแต่ละประเภท
1.สมยอมกันทุกฝ่าย ( ผู้เรียนก็อยากได้ใบประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยก็อยากได้ค่าลงทะเบียน ), 2.ใช้ความจริงใจทำงานจนก้าวหน้า, 3.คอนเฟิร์มแล้ว 11 ธ.ค. ไม่ใช่วันหยุด, 4.หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล Dairy ปี 59

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557