[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
  Tag : การศึกษา กศน.: สอบ ผอ. รอง.ผอ: สอบพนักงานราชการ

 

  
 
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 4 

 

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด
                1.จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก  2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง
                3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ
                5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ
                1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ
                3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
                5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.หมายถึงอ.วันนรัตน์
                1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ
                3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ                   4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

 

79) การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด  

                1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จอ.กษิระ
                1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2.9 กันยายน 2528
                3.1 เมษายน 2534                                4.ข้อ 1และ 2
                5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้านปลัดศุภวัฒน์
                1. เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
                2. ผลผลิตและการกระจายรายได้
                3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม
                4. ปริมาณ คุณภาพและความเป็นธรรมในสังคม
                5. คุณภาพ ปริมาณและการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัดคือ                

                1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน
                2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
                4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
                5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.หมายถึง
                1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน
                2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค
                3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
                4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
                5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง
                1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน
                2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง
                3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ
               4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก
                5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ
                1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ
                3. เกษตรและสหกรณ์          4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล ซีไรท์ เป็นรางวัลในทางด้าน
                1. การพูด                               2. การบริหาร
                3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
                1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย
                3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า
                5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร
                1. ระเบียบจะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ
                2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
                3. ข้องบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
                4. ข้อ 1 และ 3                                      

                5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง                

               1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน
                2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
                3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ระเบียบและข้อกำหนด
                4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่งระเบียบ และ ข้อบังคับ
                5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
                1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ
                3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน            4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน
                5. หาคนพิมพ์ไม่ได้


92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
                1. 2 ประเภท                          2.3 ประเภท                          3.4 ประเภท                          4.5 ประเภท
                5.ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่าด่วนที่สุดหมายความว่า
                1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
                2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
                3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว
                4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
                5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า
                1. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง แอ็คกรุ๊ป                

                2. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                3. เรียนขอแสดงความนับถือ
                4. เรียนโดยความเคารพอย่างสูง
                5. ขอประทานกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
                1. ขอประทานกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
                2. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
                3. เรียนขอแสดงความนับถือ
                4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                5. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้าเพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการต่อไปนี้ข้อใดถูก
                1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี
                2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
                3. ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
                4. ถูกทุกข้อ                                          

               5. ไม่มีข้อถูก  


97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
                1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
                2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
                3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
                4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
                5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า ลับกับ ปกปิดอย่างไร
               1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้
                2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น
                3. “ลับใช้กับเอกสารปกปิดใช้กับบุคคล
                4.ข้อ 1 และ 2                                      

5. ถูกทุกข้อ

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชายกเว้นกรณี
1.เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ
4. ข้อ 1 และ 2                                      

5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1.บันทึกย่อเรื่องบันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อบันทึกสั่งการ
2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุบันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ
3. บันทึกย่อความบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็นบันทึกช่วยความจำ
4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อบันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ
5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำบันทึกเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


   เข้าชม : 19419   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557