[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 4 

 

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด
                1.จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก  2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง
                3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ
                5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ
                1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ
                3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
                5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.หมายถึงอ.วันนรัตน์
                1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ
                3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ                   4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

 

79) การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด  

                1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จอ.กษิระ
                1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2.9 กันยายน 2528
                3.1 เมษายน 2534                                4.ข้อ 1และ 2
                5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้านปลัดศุภวัฒน์
                1. เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
                2. ผลผลิตและการกระจายรายได้
                3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม
                4. ปริมาณ คุณภาพและความเป็นธรรมในสังคม
                5. คุณภาพ ปริมาณและการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัดคือ                

                1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน
                2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
                4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
                5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.หมายถึง
                1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน
                2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค
                3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
                4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
                5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง
                1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน
                2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง
                3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ
               4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก
                5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ
                1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ
                3. เกษตรและสหกรณ์          4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล ซีไรท์ เป็นรางวัลในทางด้าน
                1. การพูด                               2. การบริหาร
                3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
                1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย
                3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า
                5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร
                1. ระเบียบจะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ
                2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
                3. ข้องบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
                4. ข้อ 1 และ 3                                      

                5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง                

               1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน
                2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
                3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ระเบียบและข้อกำหนด
                4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่งระเบียบ และ ข้อบังคับ
                5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
                1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ
                3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน            4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน
                5. หาคนพิมพ์ไม่ได้


92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
                1. 2 ประเภท                          2.3 ประเภท                          3.4 ประเภท                          4.5 ประเภท
                5.ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่าด่วนที่สุดหมายความว่า
                1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
                2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
                3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว
                4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
                5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า
                1. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง แอ็คกรุ๊ป                

                2. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                3. เรียนขอแสดงความนับถือ
                4. เรียนโดยความเคารพอย่างสูง
                5. ขอประทานกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
                1. ขอประทานกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
                2. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
                3. เรียนขอแสดงความนับถือ
                4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                5. กราบเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้าเพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการต่อไปนี้ข้อใดถูก
                1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี
                2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
                3. ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
                4. ถูกทุกข้อ                                          

               5. ไม่มีข้อถูก  


97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
                1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
                2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
                3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
                4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
                5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า ลับกับ ปกปิดอย่างไร
               1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้
                2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น
                3. “ลับใช้กับเอกสารปกปิดใช้กับบุคคล
                4.ข้อ 1 และ 2                                      

5. ถูกทุกข้อ

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชายกเว้นกรณี
1.เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ
4. ข้อ 1 และ 2                                      

5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1.บันทึกย่อเรื่องบันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อบันทึกสั่งการ
2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุบันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ
3. บันทึกย่อความบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็นบันทึกช่วยความจำ
4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อบันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ
5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำบันทึกเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม : 68967 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3917 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2310 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2196 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2809 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2236 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2178 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2157 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2459 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2782 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2545 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10738 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5310 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5800 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13912 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8377 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11252 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7848 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6942 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9594 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11673 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2649 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2313 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2418 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2277 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2236 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2224 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2169 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2203 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2058 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557