[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

         เสาวนีย์ นิ่มปานพยุงวงศ์

          จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้คนต้องสูญเสียชีวิตไม่เว้นแต่ละวัน ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากที่เคยสงบสุขมายาวนานเหตุการณ์ระเบิดรายวันยังสร้างความหวาดกลัวให้กับคน ในพื้นที่ และทำให้คนนอกพื้นที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปท่องเที่ยว
          ทั้งๆ ที่พื้นที่นี้มีทั้งวัฒนธรรมที่งดงาม รวมถึงมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างเช่น ที่โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  ที่นำเอาหลักศาสนาอิสลาม มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งที่จะนำมาซึ่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในถิ่นฐานของตัว เอง แม้จะถูกจัดให้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงก็ตาม
          หลังจากที่เราเดินทางมาถึงโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ความประทับใจแรกที่เกิดขึ้น คือ รอยยิ้มของเด็กๆ พร้อมกับการยกมือไหว้แบบไทยๆ และคำกล่าวสวัสดีทักทาย บวกกับการจับมือของแขกผู้มาเยือนขึ้นมาหอมเป็นการต้อนรับในแบบมุสลิมที่ โรงเรียนเน้นปลูกฝังมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพื่อฝึกให้เด็กมีสัมมาคารวะและไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิมที่ ปฏิบัติสืบต่อกันมา
          นางนูรีย๊ะ สือนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา เล่าว่า นอกจากที่นี่จะเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสามัคคีธรรมเพื่อการศึกษา เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้ว ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ยังเน้นการนำเอาหลักธรรมของศาสนาอิสลามเข้ามาสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการ สอนอีกด้วย เนื่องจากเด็กนักเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม
          ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพ เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนเฉพาะ 4 ภาษา ได้แก่  ภาษาไทยกลาง ภาษามลายูปัตตานี ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาพิเทน
          โดยเธอเล่าว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ที่นี่เคยเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะเมื่อปี 2547 จากนั้นในปี 2548 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนสามัญ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสามัคคีธรรม โดยได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีนักเรียนรุ่นแรกเพียง 60 คน ต่อมาปี 2551 ได้ขยายหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรอิสลามศึกษา ตั้งแต่ ป. 1-ป. 3 มีนักเรียนเพิ่มเป็น 570 คน  ปี 2552  ได้ขยายหลักสูตร ป. 4-ป. 6 เพิ่มเติม และมีนักเรียนเพิ่มเป็น 607 คน หลังจากนั้น ในปี 2553  ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการอิสลาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และเปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้น ป. 5 มีนักเรียนทั้งหมด 886 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามต่อเนื่องจนมาถึง ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการสอนชั้น ป. 6 เพิ่มขึ้นอีก มีนักเรียนรวมทั้งหมด 1,141 คน
          “จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป หลังจากเกิดความไม่สงบ เด็กที่เข้ามาโรงเรียนแต่ละคนไม่มีความพร้อมเลย เนื่องจากบางคนพ่อแม่ยากจน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก แม้มาถึงที่นี่ไม่ว่าเด็กจะมีสภาพแบบไหนเราก็รับมาทั้งหมด อย่างเด็กบางคน ตามจริงอายุน่าจะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ต้องมาเรียนที่นี่ เพราะหยุดเรียน พ่อแม่ขอให้ลูกมาเรียน ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องให้ลูกเก่งก็ได้ แต่ขอแค่ให้เป็นคนดี ให้รู้จักการละหมาด เราก็รับเข้ามาเรียน ส่วนเด็กที่กำพร้าพ่อแม่ โรงเรียนก็จะให้ทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็จะมีเงินบางส่วนที่เข้ามาช่วย เหลือต่างหาก โดยทางโรงเรียนได้ให้เด็กเรียนฟรีตามกฎหมายอยู่แล้ว ผู้ปกครองจะเสียเงินเฉพาะค่ารถรับส่งของโรงเรียนซึ่งมีทั้งหมด 28 คันเท่านั้น”
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา บอกว่า การนำเอาหลังธรรมในศาสนาอิสลามมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีมุสลิมในโครงการต้นกล้าพันธุ์ดี เพื่อต้องการให้เด็กรู้วิถีปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคม และมีคุณธรรมแบบมุสลิม สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การอ่าน อัล-กรุอาน การละหมาดและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมนาซิฮัตยามเช้า หรือกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยการพูดต่อหน้าชุมชน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก
          กิจกรรมอิมาเราะห์มัสยิดหรือการบูรณะหรือการมาเยือนมัสยิดบ่อยๆ กิจกรรมอนุรักษ์ชุดท้องถิ่น กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนสีขาวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังรวมไปถึงกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ อย่างเช่น กิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมวันวิชาการ พานักเรียนไปทัศนศึกษา และโครงการเสริมหลักสูตรจินตคณิต ซึ่งเด็กๆ มีความสามารถที่จะคิดเลขได้เร็วเพียงไม่กี่นาที
          “พี่ช่วยน้อง เป็นกิจกรรมที่ถอดมาจากหลักธรรมของศาสนาอิสลามที่ว่า มุสลิมคือพี่น้องกัน ดังนั้น เราสอนให้เด็กรักกันเหมือนพี่น้อง โดยตามคำสอนบอกว่าอีมานจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขารักเพื่อนเสมือนเขารักตัว เอง ผู้ใดไม่สนใจถึงเพื่อนมุสลิมด้วยกัน เขาผู้นั้นย่อมมิใช่มุสลิมที่ดี นี่คือ ที่มาของกิจกรรมนี้ ซึ่งใช้ได้ผลดีมาก เนื่องจากตั้งแต่เกิดความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจที่ได้สูญเสียพ่อแม่ เป็นเหตุให้เกิดปมด้อยกับตัวเด็ก แม้อยู่ที่โรงเรียนก็จะซึมเศร้า โครงการพี่ช่วยน้องจึงเข้ามาช่วยเยียวยา ทั้งเรื่องการเรียนและความรู้สึกของเด็ก โดยจะได้รับการใส่ใจดูแลเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวด้วย”
          โดยเธอหวังว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งและเป็นคน ดีเท่านั้น แต่อยากให้เด็กได้มีความสุขในสถานที่ที่มีสถานการณ์อย่างนี้ เพราะตอนนี้เราใช้ชีวิตเหมือนเมื่อ 6 ปีก่อนไม่ได้แล้ว ที่อยากออกไปไหนก็ไปได้ มีอันตรายมีรอบด้าน มันไม่มีความสุข จึงคิดว่าเมื่อเด็กได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนก็อยากให้เด็กมีความสุข ทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีความสุขที่สุด และไม่อยากให้เด็กคิดอยากไปอยู่ที่อื่น เพราะเราเป็นพื้นที่สีแดงเกิดความไม่สงบ ก็อยากให้เด็กอยู่ที่นี่ให้ได้ เป็นคนเก่ง เป็นคนดีให้ได้ อยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถมีอนาคตที่ดีได้
          ด้านคุณครู ฮัสนะห์ สแลแม ครูประจำชั้นอนุบาล 2 บอกว่า เด็กระดับอนุบาลไม่เพียงมีกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น แต่ยังเน้นนำหลักธรรมของศาสนาอิสลามมาปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งเด็กวัยนี้ต้องมีสื่อการเรียนที่เน้นภาพเป็นหลัก เธอและเพื่อนครูที่สอนระดับเดียวกันได้ช่วยกันทำหนังสือนิทานที่แต่งขึ้นมา ใหม่ โดยเน้นสอดแทรกคำสอนของอัลลอฮฺ ในศาสนาอิสลามมาสร้างเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่น มีพ่อ แม่ ลูกที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งมีเนื้อหาที่สั่งสอนให้เด็กรู้จักว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี และสอนให้รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคล้ายนิทานอีสปของไทย
          “นอกจากคุณครูจะเป็นผู้อ่านและชี้ภาพให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามแล้ว หนังสือนิทานที่เราทำขึ้นยังเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ ทุกระดับชั้นที่สามารถนำมาอ่านให้น้องๆ ฟัง ในกิจกรรมพี่ช่วยน้องด้วย  และบางเรื่องที่เราแต่งเป็นนิทานก็เอามาประยุกต์ให้เด็กๆ ได้นำมาใช้ในการแสดงละครเวที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปีในงานมหกรรมวันวิชาการและแสดงในวัน สำคัญอื่นๆ ทำให้เด็กได้รับทั้งความสนุกสนานและได้เรียนรู้คำสอนของอัลลอฮฺ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย”
          ขณะที่ ด.ญ.ซูไฮนี สาและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บอกว่าตั้งแต่ สสส.เข้ามาช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องการบูรณาการศึกษาอิสลามให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ ก็รู้สึกดีเพราะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย ที่ทำให้ตัวเองได้รับความรู้และยังประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับให้น้องๆ ด้วย  แม้ตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ เธอบอกว่าจะไม่ไปอยู่ที่อื่น เพราะที่นี่คือบ้าน และเมื่อเรียนจบออกไปก็จะกลับมาช่วยดูแลน้องๆ เพราะทุกคนคือพี่น้องกันพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
          และนี่เป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนที่ให้เห็นถึงความดีงามในวิถีมุสลิมที่เกิดขึ้น บนพื้นที่สีแดง แม้ในภาวการณ์ความไม่สงบจะยังคงมีอยู่ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่คิดย้ายถิ่นฐานออกไป ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ทำแต่ความดีและสร้างสันติสุขให้กลับคืนมา
          "ไม่อยากให้เด็กคิดไปอยู่ที่อื่น เพราะเราเป็นพื้นที่สีแดง ก็อยากให้เด็กอยู่ที่นี่ เป็นคนเก่ง เป็นคนดีอยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถมีอนาคตที่ดีได้"

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ผู้เข้าชม : 3037 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5070 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3237 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3579 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3289 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3474 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6879 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9333 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6348 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5659 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8052 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5459 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19005 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7129 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4356 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3743 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3653 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3868 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4167 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3453 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4137 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3377 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557