[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


 
         ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบที่ใหญ่มาก โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้กรอบแนวคิดที่ต้องการให้การจัดการภายในสำนักงานเป็นสำนักงานอัตโนมัติ โดยการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตเข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นการทำงานภายในสำนัก งาน (Virtual Office) ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็วภายในสำนักงานและระหว่างหน่วยงาน และที่สำคัญเป็นการลดงบประมาณจำนวนมากที่ต้องสูญเสียไปกับทรัพยากรกระดาษ ระยะทางและเวลาไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับการปฏิบัติงานอีกต่อไป สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) โดยใช้ซอฟต์แวร์  Open Source เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย  คณะ ทำงานจะนำผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่สนใจ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปพัฒนาต่อ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมาก
         โดยภายในระบบสำนักงานไร้กระดาษ ประกอบด้วยระบบ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแฟ้มสะสมงานอัตโนมัติ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆอีกมากมาย ยังไงก็ลองนำไปติดตั้งใช้กันดูครับ


ความสำคัญและที่มาของโครงการ
         ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้กรอบแนวคิดที่ต้องการให้การจัดการภายในสำนัก งานเป็นสำนักงานอัตโนมัติ โดยการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตเข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นการทำงานภายในสำนัก งาน (Virtual Office) ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็วภายในสำนักงานและระหว่างหน่วยงาน และที่สำคัญเป็นการลดงบประมาณจำนวนมากที่ต้องสูญเสียไปกับทรัพยากรกระดาษ ระยะทางและเวลาไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับการปฏิบัติงานอีกต่อไป สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เห็นควรสนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย คณะทำงานจะนำผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่สนใจ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปพัฒนาต่อ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมาก


วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source
   - เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดินสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำนักงาน
   - เพื่อเป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยดำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีการลดขั้นตอนการทำงาน และลดงบประมาณที่สิ้นเปลืองไปกับกระดาษ
   - เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในสำนักงาน และใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์

ขอบเขตของโครงการ
ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
   - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นสมาชิก Uninet
   - คณะผู้บริหารและนโยบายการบริหารงาน
   - โครงสร้างหน่วยงาน
   - ผลงานการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ
   - การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
   - การแจ้งข่าวประกวดราคา
   - สมุดเยี่ยมชม
   - เว็บบอร์ด
   - e-mail ของบุคลากร
   - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วน ที่ 2 การพัฒนาระบบสำนักงานไร้กระดาษ ประกอบด้วยระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแฟ้มสะสมงานอัตโนมัติ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแบบสอบถามออนไลน์ มีรายละเอียดสำหรับแต่ละระบบ ดังนี้
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
   - ระบบรับ-ส่งหนังสือ
   - การเวียนหนังสือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
   - ตารางนัดหมายสำหรับผู้บริหาร
   - ตารางนัดหมายส่วนบุคคล
   - ปฏิทินกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและส่วนบุคคล
ระบบแฟ้มสะสมงานอัตโนมัติ
   - การมอบหมายงานผ่านระบบ
   - การเก็บข้อมูลภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
   - การรายงานความก้าวหน้าของภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
   - ผู้ใช้สามารถลางานในประเภทต่างๆ ได้ผ่านระบบฯ
   - ผู้บริหารสามารถอนุมัติการลาผ่านระบบฯ
   - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับ วันลาสะสมของบุคลากร
   - จัดทำรายงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
   - จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
   - จัดทำระเบียบวาระและเอกสารแนบสำหรับการประชุม
   - จัดทำรายงานการประชุม
   - จัดการดำเนินการประชุม
   - จัดทำระบบสอบถามกำหนดการประชุมและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
   - จัดทำรายงานสรุปการประชุมต่างๆ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
   - สร้างแบบสอบถามออนไลน์ภายในหน่วยงาน
   - สร้างแบบสอบประเมินผลงานออนไลน์
   - จัดทำรายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามต่างๆ

ดาวน์โหลดที่นี่ผู้เข้าชม : 17807 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4503 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5520 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3893 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6599 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3464 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3510 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4131 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3694 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12187 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7282 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9836 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6726 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6000 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8481 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9543 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5772 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19426 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7562 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5542 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4771 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4380 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4055 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3939 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4200 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4475 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3719 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4566 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3614 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันจันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]