[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

            แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 2)  จากชุดแรกทีมงานครู กศน.ดอทคอม ได้แจกแนวข้อสอบให้กับพี่น้องชาว กศน.เราไปศึกษา ใครยังไม่ได้อ่านตามลิงค์ไปเลย ที่นี่   แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 1) วันนี้เอามาเพิ่มให้อีก 30 ข้อ   


21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด
              ก.  ประสานให้ตรวจรับ
              ข.  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
              ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

22.  ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
              ก.  ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น
              ข.  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
              ค.  ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

23.  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด
              ก.  ติดต่อผ่านนายหน้า
              ข.  ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย
              ค.  ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น
              ง.  ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

24.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
              ก.  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
              ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
              ค.  รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ
              ง.  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร

25.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  ผู้เสนอราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.    ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
              ข.     ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน
              ค.    ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
              ง.     ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

26.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549
              ก.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
              ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
              ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

27.  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด
              ก.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
              ข.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
              ค.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
              ง.  ถูกทุกข้อ

28.  การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้  ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
              ข.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด
              ค.  หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ  ปลัดกระทรวงการคลัง
              ง.  ถูกทุกข้อ

29.  กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ
              ก.  บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
              ข.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น
              ค.  หัวหน้าหน่วยงาน
              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

30.  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ  2ชุด
              ข.  ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด
              ค.  ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด
              ง.  ส่งสำเนารายงานไปยัง  กวพ.  จำนวน  1 ชุด


31.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  จะต้องตรวจสอบตามข้อใด
               ก.  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
              ข.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
              ค.  ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้
              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ  

32.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด
              ก.  ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้
              ข.  ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้
              ค.  ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
              ข.  ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย             2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
              ค.  ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป
              ง.  ดำเนินการตามข้อ    และ  

34.  การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด
              ก.  วิธีตกลง
              ข.  วิธีคัดเลือก
              ค.  วิธีว่าจ้าง
              ง.  ถูกเฉพาะข้อ    และ ข

35.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
              ก.  พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              ข.  พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
              ค.  ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
              ง.  ถูกทุกข้อ

36.  ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด
              ก.  ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
              ข.  ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
              ค.  ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
              ง.  ถูกทุกข้อ


37.  การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด
              ก.  หัวหน้าส่วนราชการ
              ข.  หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น
              ค.  อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

38.  การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้
              ก.  การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
              ข.  การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ
              ค.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า      
              ง.  ถูกทุกข้อ

39.  หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร
              ก.  เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
              ข.  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย
              ค.  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
              ง.  ถูกทุกข้อ

40.  คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด
              ก.  ไม่น้อยกว่าสามวัน
              ข.  ไม่เกินสามวันทำการ
              ค.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ
              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

41.  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด
              ก.  กว.พ.อ.
         ข.  ก.ว.พ.อ.
              ค.  กวพ.อ.
              ง.  ไมมีข้อใดถูกต้อง

42.  ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน
              ก.  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
              ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล
              ค.  บริษัท จำกัด
              ง.  บริษัทมหาชนจำกัด


43.  ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร
ก.  หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว
              ข.  หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน
              นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
              ค.  ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

44.  คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา  เพื่อประสงค์ตามข้อใด
              ก.  เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา
              ข.  เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา
              ค.  เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด
              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

45.  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ยกเลิกการประกวดราคา
              ข.  รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
              ค.  รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ
              ง.  พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

46.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
              ข.  ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
              ค.  ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
              ง.  ถูกทุกข้อ

47.  ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้วเห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก
              ก.  แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ
              ข.  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย
              ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
              ง.   ทุกข้อไม่ถูกต้อง

48.  ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด
              ก.  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน
              ข.  ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่
              ค.  ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ
              ง.  ผิดทุกข้อ

49.  บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์
              ก.  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง
              ข.  ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า
              ค.  ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร
              ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

50.  ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30  กันยายนปีปัจจุบัน
             ก.  กรกฎาคม
              ข.  สิงหาคม
              ค.  กันยายน
              ง.  ตุลาคม

ผู้เข้าชม : 19385 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2815 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1997 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2106 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2049 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2005 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2293 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2494 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2408 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5477 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3151 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3378 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13526 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8032 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10804 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7467 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6701 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9253 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10834 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2320 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2118 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2129 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2079 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2016 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2045 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2001 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2010 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1972 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]