[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

ความรู้วิทยฐานะใหม่ (ว.17)....ภาค 1

โพสต์6 ธ.ค. 2553, 14:28โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2555, 02:02 ]

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ (ว.17/52) เริ่มใช้ 1 ต.ค.52

 

1.พรบ.ข้าราชการครูฯ 2547 (.54) ครูมีวิทยฐานะใด การเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องผ่านการประเมินทั้งนี้ให้คำนึงถึง      

              1)ความประพฤติ                        2)ประสบการณ์     

              3)คุณภาพการปฏิบัติงาน             4)ความชำนาญ        

              5)ความเชี่ยวชาญ                       6)ผลงานด้านการเรียน/การสอน

·ภาระงานการสอนครู ประถมฯ ครูมัธยม ไม่ต่ำกว่า 12 ชม. สัปดาห์

·มีผลการปฎิบัติงานย้อนหลัง 2  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ


2.เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.52 มุ่งให้ ขรก.ครูฯปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรองรับการประเมิน ดังนี้

             1)เปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพ ใช้การบริหารจัดการแบบ PDCA /KM/LO

                ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งต้องมีการรวบรวม

                ประจักษ์พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

                ด้านการสอนการพัฒนาผู้เรียน/การบริหาร/การนิเทศ กศ. (Self Assessment Report) แล้วแต่สายงาน

                ที่รับผิดชอบ

             2)ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Resear) เพื่อศึกษา

                สภาพปัญหา จุดอ่อน และหาวิธีการแก้ไข วัดผล ประเมินผล และปรับปรุงปฏิบัติงานในหน้าที่ ความ

                รับผิดชอบ โดยถือเป็นการทำงานปกติ

                         ทั้งนี้ รายงานการวิจัย หรือนวัตกรรม หรือความรู้ใหม่ทาง กศ.ที่เสนอขอต้องเป็นชิ้นงานที่ได้

                นำไปใช้แล้ว

             3)การประเมินยึดผลของการปฏิบัติงานที่เกิดผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์

                มาตรฐานสถานศึกษา/มฐ.กศ./มฐ.การประเมินระดับชาติ(O-net/A-net/NT)รวมทั้งผลที่เกิดต่อวงวิชาชีพ

                ชุมชนและสังคม วิธีการประเมินกำหนด 2 วิธี คือ การประเมินด้วยวิธีปกติและการประเมินด้วย

                วิธีพิเศษ โดยผู้ขอรับการประเมินสามารถขอด้วยตนเอง หรือหน่วยงานขอให้ก็ได้

                         ห้ามผู้ขอรับการประเมินที่มีผลการพิจารณาโทษทางวินัย และหรือจรรยาบรรณวิชาชีพถึงที่สุดแล้วถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ เว้นแต่พ้นจากระยะเวลาโทษที่กำหนดแล้ว

 

ชนก.ให้อ.ก.ค.ศ.เขตตั้งคณะกรรมการประเมิน   ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ความสามารถและด้าน   คุณภาพงานเฉพาะส่วนที่ 1   ผลการพัฒนา  คุณภาพผู้เรียน จำนวน คน       1)ผอ.ร.ร.ของผู้รับการประเมิน        2)ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น        3)ขรก.ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ

ต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากคณะกรรมการ3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65                                                                

 

3.จุดเด่นของวิทยฐานะใหม่ คือ

            1)เปิดโอกาสให้ ขรก.ครู และบุคลากรอื่นยื่นประเมิน

               ได้ตลอดปี

            2)เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ การประเมินด้านที่ 2 เรื่องความรู้

               ความสามารถ หากประเมินแล้วยังไม่ผ่านสามารถ

               ปรับปรุงและเสนอมาใหม่ได้เลย และจะยื่นตอนไหนก็ได้

               เมื่อมีความพร้อม

            3)ผู้ขอยื่นวิทยฐานะแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนสายงาน

               ก็สามารถเปลี่ยนสายงานได้ โดยไม่มีผลให้วิทยฐานะที่ได้ยื่นไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนสายงานต้องยกเลิก

            4)หากได้รับการประเมินวิทยฐานะใหม่ แต่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของสายงานใหม่ ต้องรอให้ถึงก่อน

                เงินเดือนขั้นต่ำ1ขั้นของสายงานจึงจะได้วิทยฐานะใหม่

ผู้เข้าชม : 3727 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2247 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1938 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1917 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1901 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1927 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2209 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2391 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2341 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2850 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2357 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2484 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13351 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7910 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10627 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7326 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6579 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9140 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10592 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2210 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2061 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2058 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2009 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1956 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1984 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1937 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1943 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]