[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่1

โพสต์6 เม.ย. 2554, 06:39โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2555, 02:03 ]

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2554

ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)

ความรอบรู้ทั่วไป 50 คะแนน)

1,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉ.18 ตรงกับข้อใด?

            ก.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2549

            ข.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

            ค.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551

            ง.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2552

2.การแก้ไข รธน.ที่ผ่านวาระที่ ( ก.พ.54)ข้อใดไม่ถูกต้อง?

            ก.แก้ไข ม.93-98

            ข.ให้มี ส.ส.ทั้ง ระบบ 500 คน

            ค.เลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375 

             ง.ปาร์ตี้ลิสต์ 200 คน

3.เราสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากตำรวจได้ หากเขาไม่มี

   หมายค้นแสดงต่อเราก่อน ถือว่าเรามีเสรีภาพในข้อใด?
              ก.เสรีภาพในชีวิตร่างกาย      

              ข.เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
                ค.เสรีภาพในเคหสถาน        

             ง.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

4.หลังยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น?
                ก. 30  วัน                                               

              ข. 45  วัน
                ค. 45  วันแต่ไม่เกิน 60 วัน   

               ง.  60  วัน
5.บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี?
                ก.  6  ปี                                                  

              ข.  9  ปี      
                ค.12  ปี                                                  

              ง. 15  ปี
6.นโยบายในข้อใดที่ผลงานรัฐบาลได้รับ
ความนิยมมากสุด?

             ก.เศรษฐกิจ

             ข.สังคม

             ค.การเมือง

             ง.การศึกษา

 7.นโยบายด้านการศึกษา ข้อใดประสบความสำเร็จที่สุด?

              ก.ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

              ข.โอกาสการได้รับการศึกษาฟรี

              ค.การปฎิรูปครูทั้งระบบ

              ง.การเรียนรู้และบูรณาการ

8.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับข้อใด

    มากที่สุด?

            ก.รธน.พ.ศ. 2550  มาตรา  49

            ข.พรบ.กศ. พ.ศ. 2542 (ฉบับที่2)มาตรา 10 วรรค 1

            ค.การลดค่าครองชีพของประชาชน

            ง.นโยบายรัฐสวัสดิการ

9.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพตรงกับข้อใด?

             ก.อนุบาล

             ข.ประถมศึกษา

             ค.มัธยมศึกษา

             ง.อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

10.วัตถุประสงค์ของนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี 15 ปี ข้อใดสำคัญที่สุด?

            ก.นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            ข.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง

               มีประสิทธิภาพ

            ค.ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ

            ง.กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

 11.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ของ สพฐ?

           ก.ค่าหนังสือเรียน

          ข.ค่าอุปกรณ์การเรียน

          ค.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

          ง.ค่าเล่าเรียน

12.ข้อใดไม่ใช่ค่าจัดการเรียนการสอน?

           ก.รายหัว

           ข.ปัจจัยพื้นฐาน น.ร.ยากจน

           ค.ค่าอาหาร น.ร.ยากจน

           ง.ค่าอุปกรณ์การสอน

 13.กระดาษ A4 เป็นอุปกรณ์การเรียนในระดับใด?

           ก.ก่อนประถม

           ข.ประถมศึกษา

           ค.มัธยมศึกษาตอนต้น

           ง.มัธยมศึกษาตอนปลาย

 14.ภาคี  4 ฝ่าย ข้อใดกล่าวผิด?

             ก.ผู้แทนครู

             ข.ผู้แทนผู้ปกครอง

             ค.ผู้แทนกรรมการนักเรียน

             ง.ผู้แทนชุมชน

15.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเป็นปีที่ ข้อใดไม่ใช่

     นโยบายปี 2554?

           ก.ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

           ข.เพิ่มโอกาสทาง

           ค.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

           ง.ท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

16.กรอบแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ดี สอดคล้องกับ

     ข้อใดมากที่สุด?

             ก.ความรู้คู่คุณธรรม

             ข.Democracy, Decency, Drug-free

             ค.การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

             ง.กระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์

17.กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?

             ก.Democracy

             ข.Decency

             ค.Drug-free

             ง.Decentenzation

 18.ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล ข้อใดไม่ถูกต้อง?

            ก.เป็น รร.ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง

            ข.เป็น รร.มีความพร้อมด้านสุขภาพ

            ค.เป็น รร.ทำมาหากิน

            ง.เป็น รร.ชุมชน

19.สพฐ.เป็นพลังขับเคลื่อน กศ.ขั้นพื้นฐานของประเทศ ให้เป็นผู้นำ

     ใน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้อใด?

           ก.ภายในปี ก.ศ.2554

           ข.ภายในปี ก.ศ.2555

           ค.ภายในปี ก.ศ.2556

           ง.ภายในปี ก.ศ.2557

20.ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2554?

          ก.พัฒนาคุณภาพและ มฐ.กศ.ทุกระดับ

          ข.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย

          ค.พัฒนาครูทั้งระบบ

          ง.ขยายโอกาสทาง กศ.ให้ครบทุกตำบล

21.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาหลัก ในปี 2554 เพิ่มขึ้น

     ตามข้อใด?

           ก.ไม่น้อยร้อยละ 4

           ข.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

           ค.อย่างน้อยร้อยละ 4

           ง.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

22จุดเน้นในปี 2554 น.ร.ชั้น ป.อ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็นตาม

    ข้อใด?

            ก.ร้อยละ 100

            ข.ร้อยละ 98

            ค.ร้อยละ 95

             ง.ร้อยละ 90

23.ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์การปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่สอง?

            ก.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

            ข.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

            ค.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง

            ง.คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต

24.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็น

     ระบบ ภายในปี 2561?

           ก.พัฒนาคุณภาพ กศ.และ มฐ.กศ.

           ข.โอกาสทาง กศ.และการเรียนรู้

           ค.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ

              บริหาร และการจัด กศ.

           ง.สนับสนุนการนิเทศ ติดตามผล

25.จุดเน้นด้านลักษณะ น.ร.ชั้นป.4-ป.ข้อใด?

            ก.ใฝ่ดี

            ข.ใฝ่เรียนรู้

            ค.อยู่อย่างพอเพียง

            ง.มุ่งมั่นใน กศ.และการทำงาน

26.จุดเน้นด้านความสามารถ ทักษะ น.ร.ข้อใดไม่ถูกต้อง?

            ก.ป.1-ป.อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

            ข.ป.4-ป.อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น

            ค.แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

            ง.แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา

27.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) บังคับใช้ตามข้อใด?

        ก.22 กรกฎาคม 2553

        ข.23 กรกฎาคม 2553

        ค.24 กรกฎาคม 2553

        ง.25 กรกฎาคม 2553

28.การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขต พท.กศ.โดย

     ไม่ต้องคำนึงถึงข้อใด?

         ก.จำนวนสถานศึกษา

         ข.จำนวนประชากร

         ค.จำนวน น.ร.

         ง.วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น

29.ข้อใดมีอำนาจในการประกาศกำหนดเขต พท.กศ.?

          ก.รมต.โดยความเห็นชอบของ สกศ.

          ข.รมต.โดยข้อเสนอแนะของ สกศ.

          ค.รมต.โดยคำแนะนำของ สกศ.

          ง.รมต.โดยการเสนอแนะของ สกศ.

30.กรณีเขต พท.กศ.ใดไม่อาจบริหารจัด กศ.ขั้นพื้นฐานได้  หน่วยงาน

     ข้อใดอาจจัด กศ.ขั้นพื้นฐานได้?

         ก.สกศ.

         ข.กระทรวง

         ค.สพฐ.

         ง.สพท.

 
ผู้เข้าชม : 4745 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2247 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1938 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1917 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1901 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1927 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2209 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2391 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2341 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2849 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2357 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2484 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13351 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7910 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10627 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7326 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6579 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9140 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10592 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2210 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2061 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2058 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2009 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1956 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1984 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1937 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1943 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]