[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

เลขาธิการ กพฐ. เผย ข้อมูลสรุปภาพรวมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศ พบ ส่วนใหญ่งบประมาณไม่พอ และ ไม่มีบุคลากรด้านงานโภชนาการที่เหมาะสม เตรียม นำข้อมูลเสนอ “ณัฏฐพล” วางแนวทางแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันนี้ (24 ก.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวันให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 ก.ค.นั้น สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปภาพรวมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2562 แล้วพบว่า วิธีการจัดสรรงบประมาณจะผ่านไปทาง อปท. โรงเรียนจะทำโครงการและข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อของบประมาณค่าอาหารกลางวันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มี.ค. ของแต่ละปี โดยจัดส่งข้อมูลให้ อบต.และเทศบาล เพื่อจะได้รับจัดงบประมาณ ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ปัญหาคือในแต่ละปี อปท.จะจัดสรรงบประมาณให้ไม่ทันเปิดภาคเรียน ซึ่งในปี พ.ศ.2562 จากการสำรวจช่วงเวลาที่โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจาก อปท. โรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 23,655 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.93 จากจำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 27,212 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 62) พบว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียนหรือได้รับงบประมาณตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 จำนวน 9,239 แห่ง โรงเรียนได้รับงบประมาณระหว่างวันที่ 17 พ.ค.– 10 มิ.ย. 62 จำนวน 11,801แห่ง และโรงเรียนได้รับงบประมาณหลังวันที่ 10 มิ.ย. 62 จำนวน 2,615 แห่ง

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การสำรวจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 8 – 20 ก.ค. 2562 พบว่า มีโรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง จำนวน 4,835 โรง ของจำนวนโรงเรียนที่สำรวจข้อมูล (22,956 โรงเรียน) แยกเป็น อาทิ โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คน จำนวน 789 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.32 มีปัญหาและอุปสรรค คือ โรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แต่งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการไม่เพียงพอ เช่น ไม่พอค่าใช้จ่ายค่าแก๊สหุงต้ม ค่าเครื่องปรุง ไม่สามารถจัดรายการอาหารให้หลากหลายได้ โดยเฉพาะรายการอาหารที่มาจากปลา หรือ อาหารทะเล โดยจัดเมนูอาหารกลางวันได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น และบางโรงเรียนไม่สามารถจัดขนมหวานและผลไม้ให้แก่นักเรียนทุกวัน โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย มีภาระงานสอนมาก ครูบางคนขาดความรู้การประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องให้มีการเพิ่มงบสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม หรือ โรงเรียนควรหาเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและความร่วมมือในการจัดเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 500 –1,499 คน จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.08 และโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 –2,499 คน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ส่วนใหญ่พบปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีข้อเสนอให้โรงเรียนควบคุมคุณภาพปริมาณของอาหารกลางวัน และโรงเรียนควรหาเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและร่วมมือจัดเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

2.โรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบและจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร จำนวน 10,455 โรง คิดเป็น 45.54% แยกเป็น อาทิ โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 1 – 40 คน จำนวน 624 โรงเรียน คิดเป็น 5.97%มีปัญหาและอุปสรรค คือ โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องนำงบประมาณ ไปใช้จ่าย ในการจ้างแม่ครัว ทำให้ไม่สามารถจัดรายการอาหารให้หลากหลายได้โดยเฉพาะรายการอาหารทำมาจากปลา หรืออาหารทะเล โดยสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น และไม่สามารถจัดขนมหวานหรือผลไม้ให้กับนักเรียนได้ เป็นต้น ดังนั้น โรงเรียนต้องการให้มีการสนับสนุนบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโดยตรง ควรหาเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและความร่วมมือในการจัดเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและอาจทำความตกลงกับผู้รับจ้างให้ช่วยจัดซื้อวัตถุดิบจากโรงเรียน(ถ้ามี )3.จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) จำนวน 7,161 โรงเรียน คิดเป็น 31.19% แยกเป็น อาทิโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 1 – 40 คน จำนวน 905 โรงเรียน คิดเป็น 12.64% ปัญหาและอุปสรรค คือนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ แต่ปริมาณอาจไม่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบ แหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ผู้รับจ้างมุ่งหวังกำไรจากการรับจ้างประกอบอาหาร จึงได้มีแนวทางแก้โดยโรงเรียนต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำคู่มือการดำเนินงานกองทุน ฯ อบรมวิทยากรแกนนำ จัดสรรงบประมาณโครงการทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันด้วย รวมถึงยังได้มีการกำกับติดตามอาหารกลางวันของนักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาโดยภาพรวมโรงเรียนสามารถจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันทุกโรงเรียน แต่โรงเรียนมีปัญหาการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน หลายประเด็น เช่น งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่สามารถดำเนินโครงการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บางโรงเรียนยังมีการนำงบประมาณไปช่วยเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนขยายโอกาสด้วย” ดร.สุเทพ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อมูลสรุปภาพรวมการบริหารจัดการทั้งหมดเสนอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบและวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพต่อไป


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าชม : 1773 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 1853 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1891 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1837 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6117 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4718 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5753 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3758 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4071 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6916 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3647 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12702 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7531 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10114 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6964 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6237 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8751 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9930 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5983 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19718 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7848 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 1835 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1783 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1785 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1798 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1779 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1782 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1771 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1774 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1770 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1767 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]